Апотекарска установа Ниш

Управни одбор Апотекарске установе Ниш, на основу члана 119. став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС бр.25/19), а у складу са чланом 115. и 116. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС бр.25/19), члана 18, 19 и 20 Статута Апотекaрске установе Ниш, и на основу своје Одлуке бр. 01-2412/1 од 24. 12. 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ

на мандатни период од 4 (четири) године

 

За Директора Апотекарске установе Ниш може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, треба да испуњава и следеће услове:

  1. да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
  2. да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
  3. да није осуђивано, односно лице против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правоснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним законом, и то: обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатриско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
  4. да није члан органа политичке странке;
  5. да испуњава и друге услове предвиђене статутом Апотекарске установе Ниш.

 

Документација за пријаву:

- Пријава на конкурс;

- Кратка радна биографија;

- Диплому о стеченој стручној спреми;-диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија);

- Потврда здравствене установе о оствареном радном искуству као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

- Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);

- Уверење да није осуђиван за кривично дела (из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова), не старије од шест месеци у односу на објављивање јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

- Уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак не старије од шест месеци у односу на објављивање јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија);

- Својеручно потписану изјаву да није члан органа политичке странке (оверена);

- Писмену изјаву, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о непостојању сукоба јавног и приватног интереса, у складу са чланом 113. став 6. Закона о здравственој заштити (``Сл. гласник РС``, бр. 25/2019) (оверена);

 

Докази о испуњавању услова из конкурса морају се предати у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 радних дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику РС”.

Контакт: Одељење за правне персоналне и опште послове; тел: 018-512-296

Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају се поштом на адресу: Булевар др. Зорана Ђинђића бр.6 18000 Ниш, у затвореној коверти са назнаком ``Конкурс за директора – не отварати``, или у Служби за правне, економско, финансијске, информационе техничке и друге стручне послове (техничком секретару) Апотекaрске установе Ниш.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Апотекарска установа Ниш

ул. Др.Зорана Ђинђића бр. 6

18000 Ниш