Жалбени механизам

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

„Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“

 

Жалбе и примедбе у вези са пројектом

Жалбе у вези са радом и радноправним односима

За жалбе у вези са изградњом дијагностичко-истраживачког објекта са BSL-3 лабораторијом у оквиру Института „Торлак“, молимо погледајте овде https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/376352/izgradnja-dijagnosticko-istrazivackog-objekta-sa-bsl-3-laboratorijom-u-okviru-instituta-torlak.php

 

Сваки појединац који се осећа угроженим или оштећеним због неке од конкретних активности пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“ може поднети жалбу. Жалбени механизам (ЖМ) успостављен јe за сва лица ангажована на пројекту и усклађен је са постојећим механизмима. Главни циљ ЖМ-а је правовремено, делотворно и ефикасно решавање притужби и жалби везаних за права лица ангажованих  на реализацији пројекта, укључујући и услове рада. Жалбени механизам организован је тако да омогућава транспарентност, поверљивост и спречава злоупотребу у виду одмазде. Сва ангажована лица морају обавезно бити упознати са ЖМ и његовим пропозицијама.

 

Специфичности ЖМ за поједине категорије запослених лица наведене су у наставку.

 

За државне службенике, ЖМ уређен је Законом о државним службеницима у виду решавања спорова везаних за радни однос и на радном месту путем Жалбене комисије при институцији са којом је заснован радни однос. Наведени механизам, доступан у складу са законом Републике Србије, сматра се минималним стандардом који треба остварити при решавању притужби радника и поступања које они сматрају неприхватљивим. Од трећих лица која запошљавају и ангажују раднике по уговору очекује се да примењују ЖМ  усклађен са овим стандардом.

 

За непосредно ангажоване раднике (спољне консултанте) које ангажује Јединица за имплементацију пројекта (ЈКП) успостављен је ЖМ при Министарству здравља. Овај ЖМ ће се бавити спорним питањима која настају на радном месту. У ЖМ су прописано је коме ангажовани радник подноси притужбу, утврђен је временски рок за решавање по притужби или пружање повратних информација и корака потребних за упућивање на виши ниво.

 

За запослене по уговору (раднике у здравственим установама, грађевинске раднике и техничке консултанте)  успостављен је ЖМ у складу са условима из Процедуре управљања радном снагом (ПУРС), Стандард Светске банке ЕСС2: Рад и радни односи. Уколико код послодавца већ постоји такав механизам, он мора бити усклађен са овим ЖМ. Сви радници по уговору морају бити упознати са постојањем ЖМ.  

 

Жалбени механизам садржи следеће елементе:

  • Дефинисана процедура за пријем притужби, попут обрасца за коментаре/жалбе, кутија за сугестије и и-мејл адресе;
  • Утврђени рокови за одговарање и решавање по притужбама;
  • Евидентирање притужби које подразумева регистрацију притужби и податке о решавању по притужбама;
  • Именовање особе задужене за ЖМ (руководиоца за људске ресурсе) који ће обавештавати синдикат здравствених радника о поднетим притужбама и њиховим исходима (за запослене у здравственим установама); и
  • Могућност подношења другостепене притужбе у случају да подносилац жалбе није задовољан понуђеним решењем.

 

Жалбени механизам заснива се на следећим начелима:

  • Процес је транспарентан и омогућаваће радницима да без страха изразе своје сумње и пријаве/поднесу притужбу.
  • Неће бити дискриминације нити санкција против оних који поднесу притужбе, а све притужбе ће се сматрати поверљивим.
  • Са анонимним притужбама ће се поступати као и са онима чији је подносилац познат.
  • Овлашћена лица ће све притужбе разматрати одговорно и предузимаће правовремене и одговарајуће радње у односу на приспеле притужбе.
  • Пројекат се може бавити искључиво примедбама директно везаним за овај пројекат (вакцинација, дијагностичке и терапијске процедуре у вези са ковидом-19 нису у надлежности пројекта).

Радници се о ЖМ-у обавештавају током уводне обуке.

 

Жалба се подноси попуњавањем жалбеног формулара Word-у:

 

Када попуните формулар, можете га послати на два начина:

 

а) Снимите га и пошаљите га електронском поштом на адресу grm.covidproject@zdravlje.gov.rs 

или

б) Одштампајте га и пошаљите поштом на следећу адресу:

 

Министарство здравља Републике Србије

„Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“

Јединица за координацију пројекта 

Предмет: Жалбе и примедбе у вези са пројектом

Дом здравља Савски венац

Пастерова 1

11000 Београд

 

Сви лични подаци које доставите биће коришћени у складу са важећим прописима о заштити личних података и неће бити јавно објављивани. Контакт податке користићемо искључиво за будућу комуникацију у вези са Вашом жалбом.

 

Жалбу можете доставити и без навођења својих (контакт) података, али у том случају нећемо бити у могућности да Вам одговоримо.