Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији

Београд 31.12.2020.

Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ број 149/20), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 26/16) Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2021. ГОДИНИ


Програме/пројекте могу пријавити заинтересована удружења ради остваривања учешћа у средствима из

Буџета намењених активностима на унапређењу здравља Рома.


Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке,  конференција,састанака,радионица.

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства здравља, а која су званично регистрована најмање годину дана пре дана објављивања позива и која воде транспарентно финансијско пословање..


Програми/пројекти и скупови узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

  ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

  забрањени законом,

- да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

  области здравља и области ромског становништва


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм или скуп треба да испуњава и следеће додатне услове:


ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите ( „Службени гласник РС“ број 88/10)  и Стратегије за социјално укључивање  Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године  („Службени гласник РС“ број 26/16).

а) Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији;

б) Унапређење квалитета пружања услуга здравствене заштите ромској популацији.

 

Приоритетне области су:

 

Компонента А

 • Превенција хроничних незаразних болести
 • Подршка пацијентима оболелим од малигних болести
 • Подршка програму трансплантације
 • Репродуктивно здравље
 • Здравље деце и младих
 • Болести зависности
 • Ментално здравље
 • Здравље старих
 • Спречавање насиља у породици
 • Смањење свих облика дискриминације
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.
 • дезинфекција, дезинсекција и дератизација у неформалним насељима
 • сузбијање болести COVID-19.

 

Компонента Б

Едукација- сензибилизација здравствених радника о стереотипима, предрасудама и смањењу дискриминације према ромској популацији и подршке Програму „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у домовима здравља и ромским насељима.

 

Компонента Б ће се спроводити кроз едукацију здравствених радника у домовима здравља о:

-           смањењу дискриминације,

-           стереотипима, предрасудама

-           унапређењу  квалитета пружања услуга здравствене заштите

-           здравственом стању ромске популације,

-           здравственим потребама ромске популације,

-           заштити права Рома као пацијената,

-           примени антидискриминативних перспектива у пружању услуга здравствене заштите ромској популацији, специфичностима  ромске културе и традиције,

 

 и кроз обуку здравствених медијаторки из области:

-           заштита здравља жена

-           репродуктивно здравље и планирање породице

-           вакцинација деце,

-           спречавање насиља у породици,

-           смањења свих облика дискриминације,

-           сузбијање болести COVID-19

-           штампани едукативни материјал и материјал за рад здравствених медијаторки.

 

 


Овим конкурсом нису обухваћене:

 

- штампање ауторских монографија;

- културне манифестације;

- набавка свих видова опреме.

 

Пројекти компоненте А под редним број 11) и 13), спроводе се искључиво у партнерству са територијално надлежном здравственом установом из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији.

 

Једно удружење грађана може поднети највише један предлог пројекта по компоненти.

Aктивнoсти сe спрoвoдe у склaду сa eпидeмиoлoшкoм ситуaциjoм у Рeпублици Србиjи.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:                                                                                                                          

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М3 уз детаљан опис предложених активности.

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

 1. Извод о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре
 2. Фотокопију извода Статута или плана активности удружења којима је утврђено да се циљеви

    удружења остварују у области у којој се програм реализује ;

 1. Биланс стања, односно финансијски извештај удружења који је оверен печатом удружења и

    потписом одговорног лица;

 1. Препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта;
 2. Биографије предложених едукатора;
 3. 6. Фотокопију споразума са здравственом установом о заједничком спровођењу активности са јасно

    уређеним правима и обавезама страна у споразуму

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

За документа под редним бројевима 1. и 2. није потребна овера.


ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 500.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту А износи 6.500.000 динара.

Предвиђени буџет Министарства здравља за пројектну компоненту Б износи 3.500.000 динара.


Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе.

 


ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси извештаје  по окончању пројекта. Извештај обавезно садржи податке о

степену реализације пројекта и утрошеним средствима.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријава пројеката је 21 дан од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља.

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.


Попуњени образац М3 са комплетном документацијом, у два примерка, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „KOНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ У 2020. ГОДИНИ ” и напомену на коју се компоненту односи предлог пројекта и послати на адресу:


Mинистарство здравља,
Сектор за јавно здравље

и програмску здравствену заштиту,
Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд

 1. 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Весна Књегињић. 

 

др Весна Књегињић

Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

Контакт особе у Министарству здравља је:

 

Контакт телефон: 011/311-70-71

 

Ниje дoпуштeнo дoстaвљaњe oбичнoм пoштoм или курирскoм службoм.

 

Број : 401-00-3435/2020-07

У Београду, 28. дeцeмбра 2020. године

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар