Дом здравља Жабари

На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија (" Сл.Гласник РС бр36/2010) и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

 

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

  1. 1. Два медицинска техничара – општег смера за пријем у радни однос у ДЗ Жабари са пуним радним временом на одређено време до 31.03.2021. године.

 

Опис послова:  Обавља све послове своје струке а по налогу лекара.Стара се о благовременом пријему пацијената на прегледе.Стара се да пре прегледа буде припремљен здравствени картон пацијента, као и да сам пацијент буде припремљен за преглед.Стара се о одржавању кућног реда.Води уредно медицинску документацију.По завршеном прегледу одлаже здравствени картон.Ради на пословима давања ампулиране терапије и на пословима превијања.Учествује у кућном лечењу пацијената.У сарадњи са лекаром учествује у хитном збрињавању пацијената.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер и положен стручни испит

            Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном,:

-оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи – општи смер

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,

- уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан.

Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

 Није потребно је претходно радно искуство.

 

 

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

            Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење, осим кандидата за радно место возача.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

 

 

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ

Др Ненад Димитров