Дом здравља „Гаџин Хан“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  члана 24. Статута Дома здравља “Гаџин Хан“, Кадровског плана за Дом здравља Гаџин Хан за 2020. годину Министарства здравља Број:112-01-31/2020-02 од 14.10.2020.године, Обавештења Министарства здравља Број: 112-01-1583/2019-02 од 14.10.2020. године и Одлуке директора Дома здравља број: 7 од 04.01.2021. године, Дом здравља „Гаџин Хан“ расписује:

 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

 

- 1 дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове

 

Поред услова утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Гаџин Хан“.


Услови за заснивање радног односа на наведеним пословима:

  • Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно       

  специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање  

  почев од 10. септембра 2005. године;

 -  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао

    високо образовање до 10. септембра 2005. године

  • знање рада на рачунару

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:
-    Оверену фотокопију  дипломе (уверења) о завршеном високом образовању – звање    

     дипломирани економиста;

-    Оверену фотокопију уверења о држављанству;

 -   Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail  адресом.

 

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

  • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Гаџин Хан“.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен и код Националне службе за запошљавање, на огласној табли и интенет страници Дома здравља „Гаџин Хан“.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или непосредно у Дому здравља “Гаџин Хан“, улица Милоша Обилића бр.10, 18240 Гаџин Хан, у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ОГЛАС“.

Неблаговремене и  непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља „Гаџин Хан“

Др Љубодраг Степановић