Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02  од 25.11.2020. године и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-58 од  05.01.2021. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - замена за привремено одсутног запосленог

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом – замена за привремено одсутног запосленог у Општу болницу «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................... 1  извршилац

За рад на Интерном одељењу, одсек Хемодијализа

 

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу –  смер  медицинска сестра – техничар и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

 

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 05.01.2021. године до 14.01.2021. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање