Дом здравља „Стари град“

На основу Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3 кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број:120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 96/19 и 58/20-анекс I),  и Одлуке в. д. директора Дома здравља „Стари град“, број 2947/5 од 04.01.2021. године, Дом здравља  „Стари град“ обуставља  се Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време до 31. марта 2021. године са пуним радним временом који је расписан 30.12.2020. године и то:

 

ОБУСТАВЉА СЕ ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

За пријем:

 

  1. Радника обезбеђења, без оружја, чувар- 2 извршиоца

 

Оглас о обустави се објављује на интернет страници Министарства здравља/Огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Дома здравља „Стари град“: www.dzstarigrad.org.

 

 

Прим. др Весна Јањушевић

в. д. директора