Дом здраља Апатин

На основу члана 3. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 149/20) и чланова 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и Инструкцијом о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1/2021 од 04.01.2021. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

ради попуњавања упражњеног радног места

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ– 1 (један) извршилац у својству приправника (лице које први пут заснива радни однос), са пуним радним временом, (40 часова недељно), на одређено време до 31. марта 2021. године, за рад у Здравственој станици Пригревица.

Опис посла: Директно примају задатке од главне сестре и њој су одговорне за извешење истих. Припрема стерилне шпатуле, тубусе и бризгалице, топломере, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала) потребних образаца и рецепата за рад лекара у ординацији и на терену. Прима пацијенте, утврђује идентитет истих на основу личне карте и здравствене легитимације. Издаје личне картоне пацијентима или отвара нове и уписује у регистар или протокол пролазних болесника. Попуњава заглавље рецепта, налога, упута и образаца, води здравствени регистар и евиденције. Врши тријажу болесника. Фактурише и наплаћује здравствене услуге и предаје новац на благајну Дома. Фактурише услуге страним заводима – води благајну. Води дневне и месечне извештаје услуга и посета пацијената, као и периодичне евиденције. Води десетодневне извешетаје потрошног материјала. Води књиге наркотика. Води евиденцију заразних болести, малигних болести, психоза, води евиденције умрлих. Води прописане евиденције о новоотвореним картонима и одлагању у картотеци. Води посебну евиденцију осигураника на боловању за сваког лекара. Позива возаче санитетског возила за случајеве потребе превоза болесника. Врши пријаву несрећа на раду. Одговара за снабдевеност лековима и другим санитетским материјалом за рад у превијалишту и снабдевеност лековима и потребним материјалом лекара за терен – лекарска торба. Даје све врсте ињекција, даје инфузије. Превија ране свих врста и на свим деловима тела. Асистира лекару код малих хируршких захвата и других захвата – интервенције.

Врши мобилизацију. Дестилише воду. Узима материјал за судске потребе (крв и урин). Сачињава месечне, тромесечне извештаје о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава и благовремено их доставља надлежној служби Дома. Даје прописане терапије болесницима на терену, на кућном лечењу и у другим случајевима.

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

Средње образовање, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.    

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије, интернет страници Дома здравља Апатин и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 12.01.2021. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав