Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-6749/2020 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 27.08.2020.године, директор Градског завода и Одлуке директора Градског завода број V-5-5579/1 од 28.12.2020. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Виши санитарни технчар/санитарно еколошки инжењерЦентар за контролу и превенцију болести – Јединица за контролу и превенцију заразних болести, због повећаног обима посла до три месеца.

 

- Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;  прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада;  спроводи активности стручног усавршавања;  обавља санитарно хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарнно хигијенског стања објекта; учествује у обављању активног епидемиолошког испитивања при појави епидемија заразних оболења, у ванредним ситуацијама и раду мобилних епидемиолошких екипа; учествује у обради епидемиолошких анкета; обавља имунопрофилаксу по епидемиолошким индикацијама; узима лабораторијски материјал у Заводу и на терену; уноси податке у одговарајуће протоколе и електронске базе података; учествује у припреми података за стручне анализе и извештаје; учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада; припрема, контролише, исправља и шифрира податке из пријавних картица заразних болести; врши унос у базу података и ажурира датотеку; врши обраду података и припрема табеле о кретању заразних болести; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу координатора техничара, главног техничара Центра, шефа Одсека и начелника Јединице.

 

- Услови:

                    -  Високо образовање медицинске струке:

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

-   стручни испит;

 • лиценца;
 • возач Б категорије;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

- Додатни услов:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност, посебно искуство у раду на спровођењу имунизације.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном високом образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић