Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 50/1, 26/1, 27/1  од 11.01.2021. расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Доктор медицине - 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис посла:

Реализација програма и планова прикупљања резерви крви; Рад на мотивацији давалаца крви, припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања;

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви и компонената крви.

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви - 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Изузетно:

-основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

-возачка дозвола Б категорије

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања због потребе завршетка посла на превозу крви/компонената крви, мобилних екипа и др. чији је обим привремено повећан . 

Опис посла: управљање наменским возилом  Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца, спољних сарадника, материјала, сировина и др., одржавање возила, помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Кратку биографију

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршиоца са пуним радним временом

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања.

Опис посла:

чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа и магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад;

чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

  

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић