Општа болница Горњи Милановац

На основу члана 7. став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019), Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 185 од 11.01.2021.године у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-31/2020-02 од 24.11.2020.године, Општа болница Горњи Милановац расписује

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

  1. Помоћни радник на нези болесника на одељењу у Служби интерне медицине – на одређено време ради замене радника који се налази на боловању,са пуним радним временом-------1 извршилац са следећим описом послова:

-обавља помоћне послове неге болесника;

– помаже медицинској сестри код пријема, збрињавања и отпуста пацијената;

– обавља помоћне послове код паковања санитетског материјала;

- врши транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције;

- учествује у одржавању хигијене и дезинфекције болесничких соба;

-обављају допремање боца за медицинске гасове;

-врши транспорт покојника у болничку капелу.

 

Услови за заснивање радног односа:

-Основно образовање

-Пожељно је радно искуство кандидата

   
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

- Изабрани кандидат дужан је пре заснивања радног односа приложи лекарско уверење за обављање послова помоћног радника на нези болесника на болничком одељењу.

 

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

 

в.д. директор Опште болнице Горњи Милановац

др Предраг Шутић, спец. опште хирургије