Дом здравља Осечина

На основу колективног уговора код послодавца Дом здравља Осечина чл. 6-9, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља РС, Статута Дома здравља Осечина чл. 23 и Одлуке директора Дома здравља Осечина бр. 1031/20 од 23.12.2020.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА РАСПИСУЈЕ:

ОГЛАС

 

      За пријем у радни однос једног извршиоца на радно место  референта за финансијско -  рачуноводствене послове на одређено време од једне (1) године - до добијања сагласности Министасрства за пријем у стални радни однос са пуним радним временом у јединици за правно, економско-финансијске, техничке и сличне послове Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ: Средње  економско образовање:

 

Потребна документација:

 - пријава на оглас са кратком радном биографијом;

-  оригинал или оверену копију дипломе о  завршеном средњем образовању економски техничар у трајању од 4 године

- уверење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано

- уверење надлежног Суда да се против лица не води поступак

Додатна знања/испити/радно искуство:

-знање рада на рачунару

 

Послови и задаци:

-- -врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
- врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;
- води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
- контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
- прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
- прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;
- учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
- израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
- ажурира податке у одговарајућим базама;
- пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна

- обавља пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа;
- обрађује, контира и припрема документацију за књижење;
-- помаже у књижењу основних средстава;
- води динарску благајну и припрема документацију за подизање и уплату готовог новца у благајну;
- припрема документацију за новчане уплате и исплате;
- подиже и уплаћује готовину са рачуна;
- контира и кљижи изводе;
- Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца,

-За свој рад одговоран је начелнику јединице

 

        Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“  код  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

       Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити од значаја за одлуку о пријему.

 

. Пријаве доставити поштом или лично у правну службу за напоменом за конкурс и навести позицију за коју се конкурише на адресу:

Дом здравља Осечина,

Пилота Миленка Павловића 13-15,

тел. 14253 Осечина,

са назнаком пријава на конкурс за информације 014/315-00-20. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци кандидата   користи ће се само у сврху избора кандидата за оглашено радно место.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА