Здравствени центар Врање

            На основу члана 7 – 9  Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020 од 09.04.2020.године и Одлуке  в.д директора Здравственог центра Врање бр 01-114 од 12.01.2021. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

 

  1. Медицинска сестра – техничар – 1 (један) извршилац, у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.13.5. Секундарна здравствена заштита.

 

  1. Лабораторијски техничар  – 1 (један) извршилац, у Служби за клинчко-биохемијску лабораторијску дијагностику ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање. ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са   боловања.

Услови: IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о упису у именик одговарајуће Коморе;

Опис послова: према Изменама и допунама Правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.17.6. Секундарна здравствена заштита.

 

Заинтересовани кандидати подносе :

  • CV;
  • оверену фотокопију дипломе;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

.     оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

Кандидати који буду одабрани, пре закључења уговора у обавези су да доставе лекарско уверење, којим ће доказати здравствену способност за рад.

За поменута радна места, радни однос се заснива са пуним радним временом, у трајању од 40 часова недељно.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије  и  огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за јавни оглас број 1  - не отварати"  на адресу :Здравствени центар Врање ул.Ј.Ј. Лунге бр.1, 17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић