Дом Здравља Горњи Милановац

 1. За пријем радника у радни однос на одређено време на период до 31.03.2021. године и то за следеће радно место:

 

- Стоматолошка сестра/ техничар у амбуланти у Одељењу општа стоматологија са зубном техником, у Служби за стоматолошку здравствену заштиту.

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Средње образовање у трајању од четири године.

 

Додатна знања:

 • Стручни испит,
 • Лиценца,
 • Знање рада на рачунару,
 • Најмање шест (6) месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра.

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • Кратку биографију,
 • Оверену фотокопији дипломе о стеченом образовању,
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • Доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр.314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу, на сајту Министарства здравља и сајту установе Дома здравља Горњи Милановац.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

 

в.д. директора Дома здравља,

Др Александар Чивовић