Дом Здравља Горњи Милановац

. За пријем радника у радни однос на одређено време, због замене запослених који су на дужем одсуству,  и то за следећа радна места:

 

          1.1. Радно место - Доктора медицине у Амбуланти за хитну медицинску помоћ, Службе хитне медицинске помоћи - 2 извршиоца.

          Радни однос се заснива на одређено време, пуно радно време.

 

Услови у погледу образовања - стечено високо образовање на:

 • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује виско образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна/знања/испити/радно искуство:

 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце,
 • знање рада на рачунару
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом високом образовању (на Медицинском факултету),
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • доказ о радном искуству.

Предност имају лекари на волонтерској специјализацији из гинекологије.

 

 

1.2. Радно место – Доктора медицине – изабрани лекар, Службе за здравствену заштиту одраслог становништва – 2 извршиоца.

Радни однос се заснива на неодређено време, пуно радно време.

 

Услови у погледу образовања - стечено високо образовање на:

 • основим академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра. 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна/знања/испити/радно искуство:

-стручни испит;

 - лиценца.

 - знање рада на рачунару

 - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом високом образовању,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу и сајту Министарства здравља.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                                            

 

в.д. директора Дома здравља,

Александар Чивовић, др стоматологије