Здравствени Центар Зајечар

На основу чл.7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 96/19), кадровског плана за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-1436/2018-02 од 10.01.2020.године и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-46/2019-02 од 27.02.2020.године а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11582/2018 од 30.10.2018.године и 51 број 112-655/2019 од 25.01.2019. године, Здравствени центар Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

  1. 2 (два) СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Здравственом центру Зајечар.

 

          

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:             

 

I степен – основно образовање.

 

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-         биографија

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                        Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић