Специјалнa болницa за интернa болести Врњачка Бања

На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 96/19), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања  број 

112-01-200/2018-02 од 26.10.2018.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  71/21  од 12.01.2021.год., расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-дипломирани еконимиста за финансијско-рачуноводствене послове, са пуним радним временом,  на одређено време до повратка запослене са боловања,  са пробним радом у трајању од месец дана.

 

Опис посла дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове:

Прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа.

Успоставља систем интерне контроле за све финансијске  трансакције рачуна прихода и расхода и стара се о протоку књиговодствене документације.

Стара се о примени законских прописа, правила и процедура из области економско-финансијског пословања. Контролише економично, ефикасно и наменско коришћење средстава. Стара се о спречавању неправилности и корупције у области јавних набавки као и целокупном економско-финансијском пословању.

Надлежан је за интегритет и поузданост информација, рачуна и података.

Најмање једном месечно подноси извештај о обављању послова директору установе а Управном одбору најмање два пута годишње. Израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада. Припрема извештаје из области рада.

Прати усклађивање плана рада и финансијских планова.

Учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна). Обавља и друге контроле из свог делокруга рада а по налогу директора. У свом раду је независан и самосталан. За свој рад је одговоран  директору.

Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове  по налогу директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13,  75/14, 13/17, 133/17 и 95/18),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

*економски факултет

-На основним академским студијaма  у обиму од најмање 240 ЕПСБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује  високо образовање почев од 10.септембра 2005.год.

-На основним студијама у трајању од најамње четири године, по пропису који је  уређивао високо  образовање до 10.септембра 2005.године

*Знање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-oригинал или оверену копију дипломе о завршеном економском факултету;

-уверење о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-CV

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен на сајту  Националне службе за запошљавање  и  сајту Министарства здравља РС.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву

кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3 дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

ВД Директора

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

др Вања Балшић