Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

На основу чланa  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 96/2019), Уговора о суфинансирању боље кадровске обезбеђености Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац за 2021.годину бр.400-1495/20-V од 30.12.2021.године, у складу са  Кадровским планом за 2020.годину, број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3. Кадрвовских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.120-01-151/2020-02 од 25.12.2020.године и Одлуке в.д. директора Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, број 01/59-21 од 06.01.2021.године , Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац расписује :

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на одређено време:

 

- лекара опште медицине, ради додатне кадровске обезбеђености,због повећаног обима посла, најдуже до краја календарске године, са пуним радним временом, VII-1  степен стручне спреме, ради обављања послова -  доктор медицине у хитној медицинској помоћи-у одсеку за пријем и обраду налога за хитне интервенције- један извршилац.

 

- лекара опште медицине ,ради замене лекара који су привремено одсутни са рада , најдуже до 31.03.2021.године, са пуним радним временом, VII-1  степен стручне спреме, ради обављања послова -  Лекар опште медицине у екипи хитне медицинске помоћи- два извршиоца.

 

2.Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду(„Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05,54/09,32/13,75/14 ,13/17 одлука УС ,113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу.

 

Посебни услови:

 

  • VII-1 степен стручне спреме, медицински факултет и положен стручни испит.

 

Опис послова:

Послови доктора медицине у хитној медицинској помоћи-у одсеку за пријем и обраду налога за хитне интервенције и послови лекара опште медицине у екипи хитне медицинске помоћи у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац .

 

  1. 3. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:

 

-Диплома медицинског факултета;

- Уверење о положеном стручном испиту;

-Лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије;

-Уверење о држављанству РС;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата);

-Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству;

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци;

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице),не старије од 6 месеци;

-Докази о додатном стручном образовању или оспособљености(уколико их кандидат поседује);

-Кратка биографија,са адресом,контакт телефоном,е-маил адресом.

 

Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика.

 

 

  1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Контакт телефон: 034/6312-306

 

  1. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:

 

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Улица Слобода бб

34000 Крагујевац

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место  „доктор медицине у хитној медицинској помоћи-у одсеку за пријем и обраду налога за хитне интервенције“ или  „лекар опште медицине у екипи ХМП “ у зависности за које радно место кандидат конкурише.

 

 

в.д.директора Завода за хитну медицинску помоћ

Крагујевац

др Гордана Ђокић