Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 397                                од  18.01.2021 .год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                                  

                      

              ОЈ Дом здравља Ужице

 1.      Лабораторијски техничар  .............................................................................. 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............... 1извршилац

             

            ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење у Сјеници

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............ 1 извршилац 

 

            ОЈ Општа болница Пријбој

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици ..................................................... 3 извршиоца 

           

            ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............... 1 извршилац 

               

                      Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска,смер педијатријска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска,смер лабораторијски,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –I или II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић