Дом здравља Крушевац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 292 од 14.01.2021. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Медицинске сестре - техничара за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене ,  за рад  на пословима медицинска сестра -техничар у амбуланти Дедина, Служба опште медицине Дома здравља Крушевац

                    - 1 извршилац.

 

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

               Опис послова : Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Крушевац

 

 

  1. Лабораторијског техничара за пријем у радни однос на одређено време  у трајању до 3  месеца, за рад на пословима лабораторијски техничара у Служби за  лабораторијску дијагностику Дома здравља Крушевац

 – 1 извршилац.

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски техничар  IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

                Опис послова : Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Крушевац

 

 

                Кандидати који се пријављују на оглас  достављају:  

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

            

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

              Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији  Послови НСЗ.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада