Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана за Дом здравља  Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 22.01.2020. године и Измене кадровског плана за Дом здравља Лесковац 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020 године, директор Дома здравља Лесковац доноси

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

I  1. У Служби за здравствену заштиту одраслих, у  Здравственој амбуланти бр. 6 на радном месту 

          - Доктор медицине изабрани лекар   (висока стручна спрема) – 1 извршилац

 

 1. У Одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва, Огранка Дома здравља у Грделици  на радном месту 

          - Доктор медицине изабрани лекар   (висока стручна спрема) – 1 извршилац

 

 1. У Служби хитне медицинске помоћи на радном месту

- Доктор медицине у хитној медицинској помоћи  (висока стручна спрема) – 1 извршилац

 

 1.   II.   У Служби радиолошке дијагностике  на радном месту
    - Виши радиолошки техничар  (ВМШ радиолошког смера) – 2 извршиоца
 2.  У Служби за здравствену заштиту одраслих, у Здравственој амбуланти  бр. 1   на радном месту

- Медицинска сестра-техничар у амбуланти (средња стручна спрема)  - 1  извршиоц.

 1. У Одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва Огранка Дома здравља у Грделици на радном месту

Медицинска сестра-техничар у амбуланти (средња стручна спрема)  - 1 извршиоца

 1. У Служби хитне медицинске помоћи на радном месту

Медицинска сестра-техничар у хитној медицинској помоћи (средња стручна спрема)  - 1 извршиоца

 1. У Служби лабораторијске дијагностике на радном месту

Лабораторијски техничар (средња стручна спрема) – 1 извршилац

 

 

III  У служби за правне, економско финансијске, техничке и  друге сличне послове, у Одељењу за техничке послове на радном месту:

 1. Спремачица простора у којима се пружају здравствене услуге (основна школа) -12 извршиоца
 2. Домар-мајстор одржавања – ложач (IV, III степен стручне спреме) – 2 извршиоца
 3. Домар мајстор одржавања – столар-бравар – (IV, III степен стручне спреме) 1 извршилац
 4. Домар мајстор одржавања – грејање, водовод и остале инсталације (IV, III степен стручне спреме) - 1 извршилац
 5. Радник обезбеђења без оружја, чувар - (IV, III степен стручне спреме) – 3 извршиоца

 

 1. У Служби хитне медицинске помоћи  на радном месту

Возач санитетског возила-возач у хитној медицинској помоћи  (средња школа III или IV степен и возачка дозвола најмање    Б  возачке категорије -  2 извршиоца. 

 

        IV  У одељењу за правне и економско финансијске послове на радном месту:

Референт за финансијско рачуноводствене послове – израда здравствене фактуре  (IV степен стручне спреме) – 1 извршилац

 

2.

           Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком  I, став 1, 2 и 3) мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има завршен медицински факултет,   положен стручни испит, лиценцу и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

          Поред општих услова прописаних законом, кандидат

 Под тачком II, став 1,) мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има завршену вишу школу (или струковне студије радиолошког смера,),  положен стручни испит, лиценцу и шест месеци радног искуства у звању виши радиолошки техничар

Под тачком II , став 2, 3 и 4 мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има завршену средњу медицинску школу општег смера  положен стручни испит, лиценцу и 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре.

Под тачком II , став 5  мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера,  положен стручни испит, лиценцу и 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара.

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком III) мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • Тачка III, став 1 да има завршену основну школу
 • Тачка III, став 2,3 и 4, да има завршен III или IV  степен стручне спреме
 • Тачка III, став 5 да има завршен III или IV степен стручне спреме и Решење о издавању лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења
 • Тачка III, став 6, да има завршен III или IV степен стручне спреме и возачку дозволу најмање ''Б''  возачке категорије

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком IV) мора испуњавати и следеће посебне услове:  IV  степен стручне спреме и познавање рада на рачунару

 

3.

 1. Као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа  кандидати су дужни да за радна места под Тачком I, став  1 и 2  и 3 доставе   

          1.) Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.) Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеном  факултету;

          3.) Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 

 1. Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под Тачком II доставе

1.) Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.) Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;

          3.) Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 

 1. Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под Тачком III, став 1,2,3,4 доставе

1.) Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.) Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;

 

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под Тачком  III, став 5.доставе

1.) Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.) Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;

          3.) Решење МУП о издавању лиценце за вршење послова службеника обезбеђења

 

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под Тачком  III, став 6.  доставе

1.) Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;

          2.) Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;

          3.) Копију возачке дозволе

 

Изабрани кандидати  из Тачке I, став 3, Тачке II, став 1 и 5, Тачке III став 5 и 6 пре заснивања радног односа дужни су  да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић