MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

 

 

Наручилац:

Министарство здравља Републике Србије

 

 

Број јавне набавке: MOH/EIBPIU/021/SE/04

 

 

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УГОВОРУ ЗА УСЛУГЕ

 

 1. Број јавне набавке

MOH/EIBPIU/021/SE/04

 1. Поступак

Рестриктивни поступак јавне набавке у складу са Водичем за спровођење поступка јавне набавке за пројекте које финансира ЕИБ доступним на https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement

 1. Назив програма

Модернизација, обнова и проширење четири болнице за терцијарну здравствену заштиту
у Србији

 1. Финансирање

Финансијски споразум – Пројекат се финансира из зајмова Европске инвестиционе банке одобрених Републици Србији према финансијским уговорима Клинички центри/А, Клинички центри/Б и Клинички центри/Ц. Прималац финансирања је Министарство здравља Републике Србије. Суфинансирање је из буџета Републике Србије.

 1. Наручилац

Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија

Разјашњења могу да се захтевају од Наручиоца на следећој адреси електронске поште: office_piu@zdavlje.gov.rs најкасније 21 дан пре истека рока за подношење пријава који је наведен у тачки 23 даље у тексту.

Питања и одговори ће бити објављени на интернет страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php          најкасније 7 дана након пријема питања.

Ако су направљене било какве измене Јавног позива за подношење пријава током периода за припрему понуда,  Наручилац ће их за све потенцијалне кандидате објавити на веб сајту https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php и обезбедити довољно времена за одговор, разматрање промена током припреме њихове пријаве.

Кандидати треба да упозоре Наручиоца писаним путем, са копијом Европској инвестицоној банци, у случају да сматрају да одређене клаузуле или одредбе Јавног позива за подношење пријава могу да ограничавају међународну конкуренцију или доведу до некоректне предности за неке кандидате..

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УГОВОРА

 1. Модел уговора

Укупна цена

 1. Опис уговора

Предмет овог уговора је израда свих потребних пројекта, што подразумева:

израда концептуалног пројекта и добијање Локацијских услова за пројекат од надлежних органа, израда идејног пројекта за одобрење од стране крајњег корисника (КЦК) и Наручиоца, израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за извођење радова са позитивним извештајем  техничке контроле коју је ангажовао Наручилац, израда главног пројекта за извођење радова са главним пројектом заштите од пожара и израда конкурсне документације (израда техничких спецификација, предмера и предрачуна и цртежа) за радове на изградњи и реконструкцији Клиничког центра Крагујевац (КЦК), што укључује следеће:

 • нову зграду болнице капацитета најмање 230 кревета на одељењима, 46 кревета на интензивној и полуинтензивној нези, 14 кревета у дневној болници, хируршки блокови са 8 операционих сала, јединице за дијагностику и хитне интервенције;
 • нове зграде Техничких служби (трафо станица, медицински гасови, медицински отпад и подстаница за машинске инсталације);
 • реконструкцију постојеће троетажне Техничке зграде, укупне грађевинске површине
  за реконструкцију од 150 м2;
 • реконструкцију и проширење Ургентног центра (три спрата), укупне бруто грађевинске површине за реконструкцију од 6.400 м2;
 • интерне саобраћајнице и простора за паркинг са озелењавањем;
 • рушење постојећих зграда 1.280 м2 (три старе приземне зграде).
 1. Број и називи партија

Само једна партија

 1. Максималан буџет

      Максимални буџет на располагању за овај уговор је 640.000 евра, без ПДВ. Ниједнa понуда чија финансијска понуда у другој фази ове јавне набавке –Захтев за достављање понуде, прелази максимални буџет на располагању за уговор неће бити прихватљива.

 1. Обим додатних услуга

      Није примењиво

 

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

 1. Прихватљивост

Учешће је отворено за сва правна лица (која учествују самостално или у групи – конзорцијуму) која потичу из свих земаља света.

Сви кандидати морају да испуњавају захтеве из члана 111, ставови 1 до 5, члана 112 став 1 и члана 121 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 91/2019) или у случају кандидата који су нерезиденти, да доставе одговарајући документ издат од стране надлежног органа/институције у земљи у којој се налази њихово „регистровано седиште“.

Кандидат мора да докаже следеће:

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривична дела преваре;
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе на чијој територији има седиште.
 • Кандидат такође мора да докаже није у стечају, у поступку услед инсолвентности или ликвидационом поступку, његовом имовином управља ликвидациони управник или суд, у договору је са повериоцима, његове пословне активности су суспендоване или је у било којој једнакој ситуацији која произилази из сличног поступка предвиђеног у складу са националним законодавством или прописима.

Захтев у погледу прихватљивости који је детаљно наведен горе се примењује на све чланове заједничког улагања/конзорцијума и на све подизвођаче, као и на све субјекте на чији се капацитет кандидат ослања у погледу критеријума за селекцију. Сваки кандидат, члан заједничког улагања/конзорцијума, сваки субјект који обезбеђује капацитет и сваки подизвођач морају да потврде да испуњавају ове услове. Морају да докажу своју прихватљивост документом који није старији од годину дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда, сачињеним у складу са њиховим националним законодавством или праксом или копијама оригиналних докумената у којима се наводи конститутивни и/или правни статус и место регистрације и/или званично седиште и уколико је другачије, место главне управе. Наручилац може да прихвати друге задовољавајуће доказе да су ови услови испуњени.     

Банка неће обезбедити финансијска средства или их на други начин ставити на располагање, посредно или непосредно, појединцу или субјекту, или у корист појединца или субјекта који подлеже финансијским санкцијама наметнутим од стране ЕУ, било самостално или у складу са финансијским санкцијама о којима је одлуку донео Савет безбедности Уједињених нација на основу Члана 41 Повеље Уједињених нација. Ова ситуација за искључење примењује се на све чланове заједничког улагања/конзорцијума, све подизвођаче, као и на све субјекте на чији се капацитет кандидат ослања у погледу критеријума за селекцију.

 1. Кандидатура

Сва прихватљива правна лица (у складу са ставком 11 горе) или групе таквих лица (конзорцијуми) могу да се пријаве.

Конзорцијум може да буде стална, законски основана група или група која је основана неформално за одређени поступак јавне набавке. Сви чланови конзорцијума (тј. вођа и сви остали чланови) имају заједничку и појединачну одговорност ка Наручиоцу. 

Учешће неприхватљивог правног лица (у складу са ставком 11) ће за последицу имати аутоматско искључење тог лица. Нарочито, уколико то неприхватљиво лице припада конзорцијуму, цео конзорцијум ће бити искључен.

 1. Број пријава

Правно лице не може да поднесе више од једне пријаве без обзира на облик учешћа (као појединачан правни субјект или као вођа или члан конзорцијума који подноси пријаву). У случају да правно лице поднесе више од једне пријаве, све пријаве у којима то лице учествује биће искључене.

 1. Забрана удруживања кандидата у ужем избору

Све понуде примљене од понуђача који чине фирме које нису оне поменуте у обрасцима пријава у ужем избору биће искључене из овог рестриктивног поступка јавне набавке, осим уколико нису добиле претходно одобрење од Наручиоца. Кандидати у ужем избору не могу се удруживати или бити подизвођачи једни другима у погледу датог уговора.

 1. Основе за искључење

Као део обрасца пријаве, кандидати морају да поднесу потписану декларацију која је укључена у стандардни образац пријаве, и Анекс I - Изјаву о интегритету Европске инвестиционе банке (ЕИБ) да они нису укључени у било које Забрањено поступање као што је дефинисано у Одељку 1.4. Водича за спровођење поступка јавне набавке за пројекте које финансира ЕИБ и у обрасцу Изјаве о интегритету Европске инвестиционе банке (ЕИБ).

Све активности у вези уговора морају да буду такве да не укључују Забрањено поступање (укључујући, али не ограничавајући се на превару, корупцију, договор, присилу, опструкцију, прање новца и финансирање тероризма) као што је дефинисано у Политици ЕИБ за спречавање и одвраћање од забрањеног поступања у активностима Европске инвестиционе банке, Политика против преваре[1].

У складу са овом политиком која је утврђена у ЕИБ-овој политици за борбу против преваре, ако се у складу су потребним стандардима утврди да је ентитет повезан са пројектом учествовао у Забрањеном поступању током процеса набавке или реализације уговора који (ће да) финансира, Банка:

 1. a) Може тражити одговарајуће отклањање Забрањеног поступања док истим не буде задовољна;
 2. b) Може такав ентитет повезан са пројектом да прогласи неподобним за доделу уговора; и/или
 3. c) Може да не изда сагласност Банке на доделу уговора и може применити одговарајуће уговорне клаузуле за решавање које могу укључити суспензију и отказивање уговора, уколико Забрањено поступање није било разрешено на задовољство Банке.

Надаље, у оквиру своје Политике искључења[2], Банка може такву страну повезану са пројектом прогласити неподобном за доделу уговора по основу било ког пројекта ЕИБ-а или за ступање у било какав однос са Банком.

Наручилац, ЕИБ и ревизори које именује било ко од њих, као и било који орган или институција или тело Европске уније које по основу законодавства Европске уније има право на то, може да изврши увид и прибави копије књига и евиденције понуђача, извођача, добављача или консултаната у вези са било којим уговором који финансира ЕИБ.

Кандидати не смеју бити под утицајем било каквог сукоба интереса и не смеју имати истоветан однос у том погледу са осталим кандидатима или странама које су укључене у пројекат. У том погледу Наручилац ће поступати као што је наведено у Одељку 1.5 Водича за спровођење поступка јавне набавке за пројекте које финансира ЕИБ, издање из септембра 2018. године. Сукоб интереса се дешава када је непристрасно и објективно вршење функција Наручиоца, или поштовање принципа конкуренције, недискриминације или једнакости третмана везано за поступак набавке или уговор, компромитовано из разлога који укључују породицу, емотивни живот, политички или национални афинитет, економски или било који други заједнички интерес.

Процена да ли сукоб интереса постоји или не, мора да се врши од случаја до случаја, узимајући у обзир стварни ризик од сукоба на основу посебних околности случаја о коме је реч.

У случајевима када сукоб интереса не може бити ефикасно отклоњен другим мање строгим мерама, сваки кандидат погођен таквим сукобом интереса ће бити искључен из поступка набавке.

 1. Подуговарање

Подуговарање је дозвољено.

 1. Број кандидата који треба да буде у ужем избору

На основу примљених пријава и применом критеријума за избор према тачки 21, до 8 кандидата ће бити позвано да поднесе детаљне понуде за овај уговор.

ОКВИРНИ РАСПОРЕД

 1. Оквирни датум позива за подношење понуда

Јануар 2021. године

 1. Оквирни датум почетка трајања уговора

Јули 2021. године

 1. Почетни период имплементације уговора

15 месеци

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

 1. Критеријуми за селекцију

Следећи критеријуми за селекцију ће се примењивати на кандидате. У случају пријава које је поднео конзорцијум, ови критеријуми за селекцију ће се примењивати на конзорцијум као целину, осим уколико није другачије наведено. Критеријуми за селекцију неће се примењивати на појединачне компаније када су оне подизвођачи. Наручилац ће затражити од кандидата било какво појашњење потребно за процену пријава, али ниједна измена суштине пријаве не може бити прихваћена након отварања пријаве.

1)  Економски и финансијски капацитет кандидата (на основу ставке 3 обрасца пријаве). У случају да је кандидат јавно тело, треба доставити еквивалентне информације. Референтни период који ће бити узет у обзир биће период од последње три финансијске године за које су закључени финансијски извештаји.

    а. просечан годишњи промет кандидата током последње три године за које су рачуни затворени мора бити најмање 640.000 евра

Доказ: одитовани финансијски извештаји за дате године, са извештајем независног ревизора; и

    б. просечан текући коефицијент (текућа актива/текуће обавезе) током последње три године за које су рачуни затворени мора бити > 1. У случају конзорцијума, овај критеријум мора да испуни сваки члан.

2)  Кадровски капацитет кандидата (на основу ставки 4 и 5 обрасца пријаве). Референтни период који ће бити узет у обзир биће период од последње три године које су претходиле року за подношење пријава.

     а. Кандидат ће доставити доказ да је кандидат регистрован код надлежног органа, тј. регистрован у одговарајућем регистру за област архитектонско или инжењерског техничког пројектовања.

Овај захтев се примењује на индивидуалног кандидата, а у случају заједничког улагања/конзорцијума, на вођу заједничког улагања/конзорцијума и на оне чланове заједничког улагања/конзорцијума и подизвођаче који ће бити ангажовани на пословима пројектовања.

     б. На дан објаве овог Позива за подношење пријава најмање 16 инжењера пројектаната стално запослених или који раде за кандидата на различитим пројектима као под-консултанти или фрилансери у областима које су у вези са овим уговором.

У случају конзорцијума, сабирају се инжењери пројектанти који на дан објаве овог Позива за подношење пријава раде у областима везаним за овај уговор код свих чланова конзорцијума.

Напомена:

За извршење уговора, који ће бити резултат друге фазе овог поступка јавне набавке, лиценце ће се тражити само од успешног понуђача. Уколико успешан понуђач нема пројектанте/инжењере који испуњавају услов за добијање лиценце Закона о планирању и изградњи Републике Србије (члан 128) и Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација (“Службеи гласник РС” бр. 66/19), имаће довољно времена да обезбеди те лиценце од дана када одлука о додјели буде коначна (мораће да прође кроз поступак за издавање лиценци за инжењере у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) и неће бити кажњен за кашњење у добијању лиценци које није изазвао успешни понуђач.

3)  Технички капацитет кандидата (на основу ставки 5 и 6 обрасца пријаве). Референтни период који ће бити узет у обзир биће период од последњих пет година које су претходиле року за подношење пријава.

Кандидат је пружао услуге пројектовања по основу најмање три (3) уговора за израду главног пројекта са добијеном грађевинском дозволом или одобрењем Наручиоца за изградњу или реконструкцију болница или клиничко-медицинских центара, бруто грађевинске површине[3] од најмање 22.000 м2 по уговору.

                     Минимални проценат извршених услуга од стране појединачног кандидата у референтним уговорима мора бити најмање 50% од вредности сваког референтног уговора.

У случају заједничког улагања или конзорцијума, минимални проценат извршених услуга од стране чланова заједничког улагања или конзорцијума у ​​референтним уговорима мора бити најмање 50% од вредности сваког референтног уговора.

У случају заједничког улагања или конзорцијума, вредност уговора које су закључили његови чланови неће се агрегирати да би се утврдило да ли је испуњен захтев о минималним захтевима појединачног уговора. Уместо тога, сваки уговор који изврши сваки члан који доприноси испуњавању услова мора да задовољи минималне захтеве појединачног уговора који се захтева за један ентитет. Да би се утврдило да ли заједничко улагање или конзорцијум испуњава услов за укупан број уговора, агрегираће се само број уговора које су сви чланови испунили, а сваки од њих испуњава минималне захтеве.

Ово значи да је уговор о услугама на који кандидат упућује могао да буде започет или завршен у било ком тренутку током назначеног периода, али не би обавезно морао да буде започет и завршен током тог периода, нити да се спроводи током читавог периода. Кандидатима је дозвољено да упућују или на уговоре о услугама који су завршени током референтног периода (иако су започети раније) или на уговоре о услугама који још увек нису завршени. У првом случају, уговор о услугама ће се разматрати у целости уколико се достави одговарајући доказ о реализацији (изјава или потврда субјекта који је доделио уговор, доказ о финалном плаћању). У случају уговора о услугама који је још увек у току, у разматрање ће бити узет само део уговора који је завршен на задовољавајући начин током референтног периода иако је он започет раније. Овај део ће морати да буде поткрепљен писаним доказима (слично као у случају завршених уговора о услугама), такође уз детаљно навођење његове вредности. Уколико је кандидат извршио уговор о услугама као део конзорцијума, проценат који је кандидат успешно завршио мора да буде јасан из документованих доказа, заједно са описом природе пружених пројектних услуга уколико се као критеријум за селекцију односи на релевантност искуства које је коришћено.

Доказ о завршетку датих главних пројеката је:

Писмо препоруке које је потписао наручилац са информацијама о свим деловима пројекта, праћено потврдом да је главни пројекат успешно завршен.

Претходно искуство које је узроковало кршење уговора и раскид од стране наручиоца неће бити употребљено као референца.

Привредни субјект може, по потреби и за одређени уговор, да се ослања на капацитете других субјеката, без обзира на правну природу веза које са њима има. Уколико се кандидат ослања на друге субјекте, мора да докаже Наручиоцу да ће на располагању имати ресурсе неопходне за извршење уговора достављањем обавезе тих субјеката којом они стављају њему на располагање те ресурсе. Такви субјекти, на пример матично привредно друштво привредног субјекта, морају да поштују иста правила прихватљивости и морају испунити критеријуме за селекцију за које се економски субјект ослања на њих. Поред тога, подаци за овог трећег субјекта  у погледу датог критеријума за селекцију треба да буду укључени у понуду у посебном документу. Доказ о капацитету ће такође морати да буде достављен када га Наручилац захтева. 

У погледу техничких и професионалних критеријума, привредни субјект може једино да се ослања на капацитете других субјеката када други субјекти пружају услуге за које се ови капацитети захтевају.

У погледу економских и финансијских критеријума, субјекти на чије се капацитете кандидат ослања постају заједнички и појединачно одговорни за извршење уговора.

Уколико више од 8 прихватљивих кандидата испуни горе поменуте критеријуме за селекцију, њихове релативне предности и слабости морају поново да се размотре како би се њихове пријаве рангирале и како би се идентификовало 8 најбољих кандидата у складу са тачком 17 из овог јавног позива за подношење пријава. Једини додатни упоредни критеријуми који ће бити узети у обзир у току овог поновног разматрања, редом којим су наведени доле, јесу:

1)  највећи број уговора о услугама пројектовања који задовољавају критеријум 21.3; а у случају једнакости у погледу овог критеријума, тада

2)  највећа кумулативна вредност свих уговора о услугама пројектовања који задовољавају критеријум 21.3.

 1. Критеријуми за доделу уговора

Није примењиво

 

 

ПРИЈАВА

 1. Рок за подношење пријава

14.00 часова по средњеевропском времену на дан 04.03.2021. године

Ниједна пријава коју Наручилац прими након овог рока неће бити узета у разматрање.

 1. Модел пријаве и појединости које треба навести

Пријаве морају бити поднесене коришћењем стандардног обрасца за пријаве, уз строго придржавање модела и упутстава у погледу тог обрасца. Образац пријаве са приложеном Изјавом о интегритету Европске инвестиционе банке на енгеском језику може се наћи на следећој интернет адреси:

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php         

Горе наведени обрасци на српском језику су доступни на следећој интернет адреси:

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php         

У случају неког неслагања између енгеске и српске верзије, енглеска верзија има превагу.

Било која додатна документација (брошуре, дописи, итд.) послата уз пријаву неће бити узета у разматрање.

 1. Начин на који пријаве могу бити поднете

Пријаве морају бити поднете на језику поступка, који је енглески и српски језик искључиво Наручиоцу у затвореној коверти:

 • БИЛО препорученом пошиљком (службеном поштанском услугом) на:

Министарство здравља

Јединица за имплементацију пројекта

Пастерова 1/ III спрат, 11000 Београд

Република Србија

      У овом случају, евиденција о испоруци представља доказ испуњења рока за пријем.

 • ИЛИ личном доставом (укључујући курирску службу) директно Наручиоцу са повратницом која је потписана и датирана на:

Министарство здравља

Јединица за имплементацију пројекта

Пастерова 1/ III спрат, 11000 Београд

Република Србија

     У овом случају, потврда пријема представља доказ испуњења рока за пријем. Уколико се пријаве испоручују личном доставом, треба да буду испоручене на горе наведену адресу током радних сати од 09.00 до 15.00.

Наслов понуде и број јавне набавке (видети ставку 1 горе) морају да буду јасно назначене на коверти која садржи пријаву и морају увек да се помену у свакој наредној кореспонденцији са Наручиоцем.

Пријаве које су поднете на било који други начин неће бити узете у разматрање.

Подношењем пријаве кандидат прихвата да прими обавештење о резултату поступка електронским путем. Такво обавештење сматраће се примљеним на дан када га Наручилац пошаље на електронску пошту наведену у пријави.

 1. Измена или повлачење пријава

Кандидати могу да измене или повуку своје пријаве писаним обавештењем пре рока за подношење пријава. Ниједна пријава не може да буде измењена након овог рока.

Свако такво обавештење о измени или повлачењу мора да се припреми и поднесе у складу са ставком 25. Спољна коверта (и релевантан унутрашњи коверат уколико се користи) мора да буде обележена са „Измена“ или „Повлачење“, по потреби.

 1. Оперативни језик

Сва писана комуникација у вези са овим поступком јавне набавке и уговором мора бити на енглеском и српском језику.

Уколико пратећи документи нису писани на енглеском и српском језику, мора да се приложи превод оригиналног документа на енглески и српски језик који је урадио судски преводилац. У сврху тумачења пријаве, верзија на енглеском језику ће бити меродавна.

 1. Датум објаве претходног расписа

Није применљиво

 1. Правни основ

Министарство здравља Републике Србије добило је зајмове од Европске инвестиционе банке (ЕИБ) према Финансијским уговорима Клинички центри/А,  Клинички центри/Б и Клинички центри/Ц за трошкове модернизације, обнове и проширења четири болнице за терцијарну здравствену заштиту у Србији.

Конкурсна документација и поступак одражаваће горе поменуте зајмове. Поступак набавке биће спроведен у складу са Правилником о процедурама за уговоре спољних акција Европске уније (PRAG), верзија из јула 2019. године и Водичем за спровођење поступка јавне набавке за пројекте које финансира ЕИБ, издање из септембра 2018. године. У случају неког неслагања између PRAG-а и Водича за набавке ЕИБ-а, превагу имају одредбе Водича за набавке ЕИБ-а. Меродавно право је право Републике Србије уколико је усклађено са Водичем за набавке ЕИБ-а.

 1.  Додатне информације

Састанак за отварања пријава

14:30 часова по средњеевропском времену на дан 04.03.2021. године

Финансијски подаци које кандидат треба да достави у стандардном обрасцу пријаве морају да буду изражени у еврима. По потреби, када кандидат наводи износе који су изворно изражени у другој валути, конверзија у евро мора да буде извршена у складу са девизним курсем „InforEuro“ који одговара последњем дану одговарајуће године, који може да се нађе на следећој адреси: http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html.

30.1 Увид у документацију

Према члану 149 Закона о јавним набавкама Републике Србије право на увид у документацију других понуђача постоји само након објављивања одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка. Ако понуђач сматра да се делови достављене документације сматрају поверљивим и не смеју да буду представљени трећем лицу, ти делови се морају у складу с тим означити.

30.2 Жалбе

Кандидати који сматрају да су оштећени неком грешком или неправилношћу током фазе подношења пријава поступка јавне набавке могу да поднесу жалбу у року од 10 (дест) дана од дана пријема писменог обавештења послатог од стрне Наручиоца у коме се наводи да њихова пријава није ушла у ужи избор за припрему детаљне понуде за другу фазу овог поступка јавне набавке.

На жалбени поступак примењује се национално законодавство Републике Србије.

Жалбе (захтеви за заштиту права) у првом степену, треба да буду достављени Наручиоцу на адресу:

Министарство здравља

Јединица за имплементацију пројекта

Пастерова 1/ III спрат, 11000 Београд

Република Србија

Наручилац може да прихвати жалбу у року од 5 дана или, у случају да је не прихвати, достави комплетну документацију Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, Немаљина 22-26, Београд, ради доношења одлуке о захтеву.

Републичка комисија за заштиту права понуђача је дужна да одлучи о захтеву за заштиту права у року од 30 дана од дана пријема комплетне документације потребне за утврђивање чињеница и доношење одлуке.

Жалба против Републичке комисије се не може поднети.

Међутим, може се покренуту управни спор против одлуке Републичке комисије пред Управним судом у складу са Законом о управном поступку у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Управни спор се такође може покренути када Републичка комисија није донела и изрекла одлуку у оквиру услова наведених у члану 227. Закона о јавним набавкама.

Покретање управног спора не одлаже извршење одлуке Републичке комисије.

* * *

 

[1] ЕИБ Политика против преваре за дефиниције (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm).

[2] https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_exclusion_policy_en.pdf

 

[3] Бруто грађевинска површина подразумева збир површина свих спратова зграде обухваћених спољним обимом зидова објекта, укључујући било који подрум, мезанин или горњи спрат

 

 

DESIGN FOR CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION

OF

CLINICAL CENTRE KRAGUJEVAC

 

 

Contracting Authority:

Ministry of Health of the Republic of Serbia

 

 

Publication reference: MOH/EIBPIU/021/SE/04

 

 

 

 

 

PREQUALIFICATION FOR DESIGN FOR CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF CLINICAL CENTRE KRAGUJEVAC

REPUBLIC OF SERBIA

 

SERVICE CONTRACT NOTICE

 

 1. Publication reference

MOH/EIBPIU/021/SE/04

 1. Procedure

Restricted Tender Procedure in accordance with EIB Guide to procurement accessible at https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement

 1. Programme title

Modernisation, redevelopment and extension of Serbia’s four tertiary care hospitals

 1. Financing

Financing agreement - The project is financed from the European Investment Bank loans under Finance Contracts Clinical Centres/A, Clinical Centres/B and Clinical Centres/C granted to the Republic of Serbia. The recipient of financing is the Ministry of Health of the Republic of Serbia. Co-financing is from the Serbian budget line.

 1. Contracting Authority

The Ministry of Health of the Republic of Serbia, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

Clarifications may be sought from the contracting authority at the following email address office_piu@zdavlje.gov.rs at the latest 21 days before the deadline for submission of tenders stated at the point 23 below.

Clarifications will be published on the website of https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php  at least 7 days after receipt of question.

If any modifications to the Invitation for Prequalification are made during the tendering period, the Contracting Authority will published them on the website of https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php for all potential candidates and provide adequate time to respond/consider the changes while preparing their application.

Candidates should alert the Contracting Authority in writing, with a copy to the European Investment Bank, in case they should consider that certain clauses or provisions of the Invitation for Prequalification might limit international competition or introduce an unfair advantage to some candidates.

 
   

 

 

CONTRACT SPECIFICATION

 1. Nature of contract

Global price

 1. Contract description

             The scope of this contract is preparation of the all necessary designs, meaning:

developing conceptual design and obtaining the planning and utility/infrastructure conditions for the design from the relevant authorities, developing preliminary design for the approval by the final user (CCK) and Contracting Authority, developing design for obtaining the building permit for works with positive technical control report issued by technical control appointed by contract authority, developing detailed design of works with detail design for fire protection and developing tender dossier for works (production of technical specifications, BoQs and drawings) for the construction and reconstruction of Clinical Centre Kragujevac (CCK) which includes the following:

-      the new hospital building with the capacity of minimum 230 beds in wards, 46 beds in intensive and semi-intensive care, 14 beds in day hospital, surgical blocks with 8 operating theatres, diagnostics and accident and emergency unit;

-    the new Technical services buildings (power station, medical gases, medical waste and mechanical installations sub-station);

-      the reconstruction of the existing three floors Technical Block, total gross building area for reconstruction of 7.150 m2;

-    the reconstruction and extension of Emergency Centre (three floors), total gross building area for reconstruction 6.400 m2;

-      internal traffic communication and parking areas with landscaping;

-      demolition of existing buildings 1.280 m2 (three old ground floor buildings).

 1. Number and titles of lots

One lot only

 1. Maximum budget

      The maximum budget available for this contract is EUR 640.000, without VAT. Any tender which financial offer, in the second stage of this tender procedure -Request for Proposal, exceeds the maximum budget available for the contract will be not admissible.

 1. Scope for additional services

      Not applicable

 
   

 

 

CONDITIONS OF PARTICIPATION

 1. Eligibility

Participation is open to all legal entities (participating individually or in a group – consortium) originating from all countries of the world.

All candidates must comply with the requirements of Article 111, paragraphs 1 to 5, Article 112 paragraph 1 and Article 121 of the Law on Public Procurement of the Republic of Serbia (Official Gazette of Republic of Serbia, No. 91/2019) or provide an appropriate document issued by an authorised body/institution in the country where they have their “Real Seat” in case of non-resident candidates.

Тhe candidate must prove the following:

 • That it is registered with the competent authority, i.e. inscribed in respective register;
 • That itself and its legal representative have not been convicted for some of the criminal acts

              as a member of organised criminal group, criminal acts against economy, criminal acts

              against environment, criminal acts of bribery, criminal acts of fraud;

 • That it has settled due tax obligations, contributions and other public charges in accordance

              with the regulations of the Republic of Serbia or foreign state where it has the seat;

 • The candidate must also prove that it is not bankrupt, subject to insolvency or winding up procedures, its assets are being administered by a liquidator or by a court, it is in an arrangement with creditors, its business activities are suspended or it is in any analogous situation arising from a similar procedure provided for under national legislation or regulations.

The eligibility requirement detailed above applies to all members of a joint venture/consortium and all subcontractors, as well as to all entities upon whose capacity the candidate relies for the selection criteria. Every candidate, member of a joint venture/consortium, every capacity-providing entity and every subcontractor must certify that they meet these conditions. They must prove their eligibility by a document dated less than one year earlier than the deadline for submitting tenders, drawn up in accordance with their national law or practice or by copies of the original documents stating the constitution and/or legal status and the place of registration and/or statutory seat and, if it is different, the place of central administration. The contracting authority may accept other satisfactory evidence that these conditions are met.

The Bank shall not provide or otherwise make funds available, directly or indirectly, to or for the benefit of an individual or entity that is subject to financial sanctions imposed by the EU, either autonomously or pursuant to the financial sanctions decided by the United Nations Security Council on the basis of Article 41 of the UN Charter. This exclusion situation applies to all members of a joint venture/consortium, all subcontractors, as well as to all entities upon whose capacity the candidate relies for the selection criteria.

 1. Candidature

All eligible legal persons (as per item 11 above) or groups of such persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent, legally-established group or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.

The participation of an ineligible legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

 1. Number of applications

No more than one application can be submitted by a legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a legal person submits more than one application, all applications in which that person has participated will be excluded.

 1. Shortlist alliances prohibited

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure unless prior approval from the contracting authority has been obtained. Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

 1. Grounds for exclusion

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, and Annex I -European Investment Bank Covenant of Integrity to the effect that they are not engaged in any Prohibited Conduct as defined in Section 1.4 of the EIB’s Guide to Procurement and in the template of the European Investment Bank Covenant of Integrity.

All activities related to the project have to be free from Prohibited Contract (including but not limited to, fraud, corruption, collusion, coercion, obstruction, money laundering and terrorist financing) as defined in the EIB’s Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities, Anti-fraud Policy[1].

In pursuance of this policy as set out in EIB’s Anti-Fraud Policy, if it is established under the required standards that a project-related party has engaged in Prohibited Conduct in the course of a procurement process or implementation of a contract (to be) financed, the Bank:

 1. a) May seek appropriate remediation of the Prohibited Conduct to its satisfaction;
 2. b) May declare ineligible such project-related party to be awarded the contract; and/or
 3. c) May withhold the Bank’s no objection to contract award and may apply appropriate contractual remedies, which may include suspension and cancellation, unless the Prohibited Conduct has been dealt with to the satisfaction of the Bank.

Furthermore, within the framework of its Exclusion Policy[2], the Bank may declare such project related

party ineligible to be awarded a contract under any EIB project or to enter into any relationship with the Bank.

The contracting authority, the EIB and auditors appointed by either of them, as well as any authority or European Union institution or body having competence under European Union law have the right to inspect and copy the books and records of the tenderer, contractor, supplier or consultant in connection with any EIB-financed contract.

Candidates must not be affected by any conflict of interest and must have no equivalent relation in that respect with other candidates or parties involved in the project. In this respect the contracting authority will proceed as stated under Section 1.5 of the Guide to Procurement for Projects Financed by the EIB, edition September 2018. Conflict of interest occurs when the impartial and objective exercise of the functions of the contracting authority, or the respect of the principles of competition, non-discrimination or equality of treatment with regard to the procurement procedure or contract, is compromised for reasons involving family, emotional life, political or national affinity, economic interest or any other shared interest.

The assessment of whether or not there is a conflict of interest has to be carried out on a case by case basis, considering the actual risk of conflict based on the specific circumstances of the case at stake.

In cases where a conflict of interest cannot be effectively remedied by other less intrusive measures, any candidate affected by such a conflict of interest will be excluded from procurement procedure.

 1. Sub-contracting

Subcontracting is allowed.

 1. Number of candidates to be short-listed

On the basis of the applications received and by applying the selection criteria as per point 21, up to 8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract.

PROVISIONAL TIMETABLE

 1. Provisional date of invitation to tender

January 2021

 1. Provisional commencement date of the contract

July 2021

 1. Initial period of implementation of tasks

15 months

 
   

 

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA

 1. Selection criteria

The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to single-member companies when they are sub-contractors. The Contracting Authority will ask the candidates for any clarification needed to assess the applications, but no amendment to the substance of the application can be accepted after the opening of the application.

1)  Economic and financial capacity of candidate (based on item 3 of the application form). In case of candidate being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three financial years for which accounts have been closed.

     а. the average annual turnover of the candidate over the last three years for which accounts have been closed must be at least EUR 640,000.

Evidence: audited financial statements for relevant years, with an independent audit report; and

     b. average current ratio (current assets/current liabilities) over the last three years for which accounts have been closed must be > 1. In case of a consortium this criterion must be fulfilled by each member.

2)  Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form). The reference period which will be taken into account will be the last three years preceding the submission deadline.

     a. The candidate shall provide evidence that the candidate is registered with the competent authority, i.e. registered in the appropriate registry, in the field of architectural or engineering technical design.

     This requirement is applicable to individual candidate, and in case of a joint venture/consortium to the leader of joint venture/consortium and to those members of joint venture/consortium and sub-consultants which will be engaged on the design activities.

     b. At least 16 design engineers permanently employed or working for the candidate on different projects as sub-consultants or freelancers in fields related to this contract, on the day of publication of this Invitation for Prequalification.

In case of consortium, design engineers which on the day of publication of this Invitation for Prequalification in fields related to this contract of all consortium members will be added together.

Note:

For execution of the contract, which will be the result of the second phase of this tender procedure, licences will be sought only from the successful tenderer. If the successful tenderer does not have designers/engineers complying with the licencing requirement of the Planning and Construction Law of the Republic of Serbia (Article 128) and Law on Regulated Professions and Recognition of Professional Qualifications (“Official Gazette of RS” No. 66/19), it will be given sufficient time from the day the award decision becomes final to provide those licenses (it will have to follow the procedure of engineers licencing with the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure) and will not be penalized for any delay in issuance of licences not caused by the successful tenderer.

3)  Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form). The reference period which will be taken into account will be the last five years preceding the submission deadline.

The candidate has provided design services under at least three (3) contracts in developing of  detailed designs with obtained building permit or Contracting Authority’s approval for construction or reconstruction of hospitals or clinical-medical centres, with minimum 22,000 m2 Gross Building Area[3] per contract.

The minimum percentage of services carried out by the individual candidate in the reference contracts must be at least 50% of the value of each reference contract.

In case of a joint venture or consortium the minimum percentage of services carried out by the members of a joint venture or consortium in the reference contracts must be at least 50% of the value of each reference contract.

In case of a joint venture or consortium, the value of contracts completed by its members shall not be aggregated to determine whether the requirement of the minimum requirements of a single contract has been met. Instead, each contract performed by each member contributing to meeting the requirement shall satisfy the minimum requirement of a single contract as required for single entity. In determining whether the joint venture or consortium meets the requirement of total number of contracts, only the number of contracts completed by all members each fulfilling the minimum requirements shall be aggregated.

This means that the service contract the candidate refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Candidates are allowed to refer either to service contracts completed within the reference period (although started earlier) or to service contracts not yet completed. In the first case the service contract will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, proof of final payment). In case of service contracts still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period although started earlier will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to service contracts completed) also detailing its value. If a candidate has implemented the service contract in a consortium, the percentage that the candidate has successfully completed must be clear from the documentary evidence, together with a description of the nature of the design services provided if the selection criteria relating to the pertinence of the experience have been used.

The proof of completion of respective detailed designs is:

Reference Letter signed by contracting authority with information on all part of the design, accompanied with the confirmation that the detail design was successfully completed.

Previous experience which caused breach of contract and termination by a contracting authority shall not be used as reference.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. If the candidate relies on other entities it must prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for the performance of the contract by producing a commitment by those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and must comply with the selection criteria for which the economic operator relies on them. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be provided when requested by the contracting authority.

With regard to technical and professional criteria, an economic operator may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the services for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the candidate relies become jointly and severally liable for the performance of the contract.

If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, their relative strengths and weaknesses must be re-examined in order to rank their applications and identify the 8 best candidates in accordance with point 17 of this contract notice. The only additional comparative criteria that will be taken into consideration during this re-examination, in the order in which they appear below, are:

1)  the highest number of design service contracts that meet criterion 21.3; and in case of equality in application of this criterion, then

2)  the highest cumulative value of all the design service contracts that meet criterion 21.3.

 

 1. Award criteria

                    N/A

 
   

 

 

APPLICATION

 1. Deadline for submission of applications

14:00 hrs Central European Time on 04.03.2021

Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

 1. Application format and details to be provided

Applications must be submitted using the standard application form, the format and instructions of which must be strictly observed. The application form accompanied by Annex I - European Investment Bank Covenant of Integrity in English are available from the following Internet address:

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php         

The above-mentioned forms in Serbian are available from the following Internet address: https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php         

In the event of any discrepancy between the English and the Serbian version, the English version shall prevail.  

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

 1. How applications may be submitted

Applications must be submitted in the language of the procedure, which are English and Serbian exclusively to the contracting authority in a sealed envelope:

 • EITHER by recorded delivery (official postal service) to:

Ministry of Health

Project Implementation Unit

Pasterova 1,3rd floor, 11000 Belgrade

Republic of Serbia

      In this case, the delivery record serves as a proof of compliance with the time-limit for receipt.

 • OR hand delivered (including courier services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt to:

Ministry of Health,

Project Implementation Unit

Pasterova 1,3rd floor, 11000 Belgrade,

Republic of Serbia

     In this case, the acknowledgment of receipt is a proof of compliance with the time-limit for receipt. If applications are hand delivered they should be delivered to the above address during the opening hours 09:00 – 15:00.

The contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.

Applications submitted by any other means will not be considered.

By submitting an application candidate accept to receive notification of the outcome of the procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received on the date upon which the contracting authority sends it to the electronic address referred to in the application.

 1. Alteration or withdrawal of applications

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of applications. No application may be altered after this deadline.

Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with Item 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope if used) must be marked ‘Alteration’ or ‘Withdrawal’ as appropriate.

 1. Operational language

All written communications for this tender procedure and contract must be in English and Serbian.

If supporting documents are not written in English and Serbian, a translation of the original document into English and Serbian by a sworn-in-court translator must be attached. For the purposes of application interpretation, the English version shall prevail.

 1. Date of publication of prior information notice

N/A

 1. Legal basis

The Ministry of Health of the Republic of Serbia has received loans from the European Investment Bank (EIB) under Finance Contracts Clinical Centres/A, Clinical Centres/B and Clinical Centres/C towards the cost of the modernisation, redevelopment and extension of Serbia’s four tertiary care hospitals.

The tender documentation and the procedures will reflect the abovementioned loans. The procurement procedure will be conducted according to the Practical Guide on Contract Procedure for European Union External Action (PRAG), version July 2019, the Guide to Procurement for Projects Financed by the EIB, edition September 2018. In case of any discrepancy between PRAG and the EIB Guide to Procurement, the provisions of the EIB Guide to Procurement shall prevail. The Applicable law is the Law of the Republic of Serbia, as long as aligned with EIB Guide to Procurement.

 1. Additional information

Application opening session

14:30 hrs Central European Time on 04.03.2021

Financial data to be provided by the candidate in the standard application form must be expressed in EUR. If applicable, where a candidate refers to amounts originally expressed in a different currency, the conversion to EUR shall be made in accordance with the InforEuro exchange rate which correspond to the last day of the corresponding year, which can be found at the following address: http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html.

 

30.1 Insight into documents

According to Article 149 of Law on Public Procurement of the Republic of Serbia the right to review documentation of other tenderers exists only after announcement of decision on contract award, decision on conclusion of framework agreement or decision on suspension of the tender. If tenderer consider that parts of submitted documentation are to be considered confidential and should not be released to a third party, those parts should be marked accordingly.

 

30.2 Appeals

Candidates believing that they have been harmed by an error or irregularity during prequalification phase of the tender procedure may file a complaint within 10 (ten) days from the date of receipt of the written notification sent by the Contracting Authority stating that their application has not been short-listed to prepare a detailed tender for the second phase of this tender procedure.

The national legislation of the Republic of Serbia shall apply to the complaint procedure.

Complaints (requests for protection of rights) in the first instance, should be submitted to the Contracting Authority at the address:

Ministry of Health

Project Implementation Unit

Pasterova 1,3rd floor, 11000 Belgrade

Republic of Serbia

The Contracting Authority may uphold the appeal within 5 days or, in case it does not uphold it, submit the complete documentation to the Republic Commission for Protection of Rights in Public Procurement Procedures, Nemanjina 22-26, Belgrade, for the purpose of deciding on the request.

The Republic Commission for Protection of Tenderers’ Rights is obliged to decide on the request for protection of rights within 30 days from the date of receipt of the complete documentation necessary for establishment of facts and decision making.

No appeal can be filed against decision of the Republic Commission.

However, an administrative dispute against the decision of the Republic Commission may be brought in the Administrative Court in accordance with the Law on Administrative Procedure within 15 days from the day of receipt of the decision.

An administrative dispute may also be brought when the Republic Commission has not passed and delivered decision within the terms set forth in Article 227 of the Law on Public Procurement.

Initiating an administrative dispute does not postpone the enforcement of the decision of the Republic Commission. 

 

* * *

 

[1] EIB’s Anti-Fraud Policy for definitions (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm).

[2] https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_exclusion_policy_en.pdf

 

[3] Gross Building Area means the sum of areas at all floor levels of a building within the building envelope (outside faces of the exterior walls), including any basement, mezzanines and upper floors