Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, бр.01/2015., 106/2018 и 96/2019),  Одлуке број 62/II oд 19.01.2021, Спец.болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Сервирка – на одређено време, по основу замене привремено одсутног запосленог, 1

                  извршилац, са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

            Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

             ПК радник.

             Радно искуство: 6 месеци.

 

Опис посла:

-прима храну  из главне кухиње болнице и допрема је до приручних кухиња

-обавља све послове око сервирања хране стац.пацијентима

-дистрибуира храну до трпезарија и стара се о довољној кол.за сваког пац.

-пере и стерилише судове и одговорна је за хигијену радног простора

-одговара главној сестри и начелницима службе као и главној сестри болнице.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР СПЕЦ.БОЛНИЦЕ

Др Мирјана Бошковић