Дом здравља Нови Пазар

На основу члана.7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,АП или ЈЛС („Сл.гласник “ бр.96/2019,)  и члана 23. Статута Дома здравља,  а у складу са Кадровским планом Дома здравља НП  за  2020.год. бр.112-01-31/2020-02 oд  24.12.2020.год.,  Правилиником о организацији и систематизацији радних места ДЗ  бр.2116/18 и Инструкцији о реализацији тачке 3.Кадровских планова за  ЗУ из Плана мреже ЗУ, в.д. директора Дома здравља расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – 1 извршилац

                 -за пријем у радни однос са пуним радним временим,

                 -на одређено време до 31.03.2021.год.

 

ОПИС ПОСЛОВА:  Према  Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Нови Пазар бр.2116/18.

Скраћени опис послова за радно мсетоСтоматолошка сестра/техничар:

-асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите,

-асистира при денталним и интраоралним снимањима,

-води прописану медицинску документацију,

-припрема стоматолошку ординацију за рад,

-врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената,

-Правилно одлаже медицински отпад.

 

УСЛОВИ-

 • стечено средње образовање-завршена медицинска школа стоматолошког смера,
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце или решења о упису у комору.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно искуство), контакт телефон.
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи стоматолошког смера
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору

 

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља.

Кандидати могу бити позвани на разговор пре доношенња коначне одлуке.

Приликом заснивања радног односа , кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од 6 месеци.
 • Уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6 месеци.
 • Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци.
 • Уверење о држављанству.

            Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

          Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса ул.Генерала Живковића бр.1. са назнаком „ За јавни оглас“.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР,

Др Ервин Ћоровић

 

Доставити- НСЗ филијала НП

                 -архиви

 

 

Поставити на огласну таблу Дома здравља.