Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 21.01.2021. godine raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

 

USLOVI:    

 • završena osnovna škola.

OPIS POSLOVA:

 • održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlјa zdravstvena delatnost;
 • održava higijenu u administrativnim prostorijama;
 • održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;
 • čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odelјenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište
 • čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprlјani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.),
 • dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,
 • čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe,
 • prijavlјuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada,
 • po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prlјav veš na pranje i vodi evidenciju o tome,
 • radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odelјenja u skladu sa propisima,
 • radi i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk