Института за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5486/2020 од 08.07.2020. године, обавештења Министарства здравља Број: 112-01-785/2020-02 од 13.07.2020. године и одлуке в.д. директора Института за неонатологију број 183/1 од 18.01.2021. године, расписује се

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Један извршилац на послове домар/мајстор одржавања

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

            Услови за заснивање радног односа:

          - средње образовање IV или III степен;

 

            Опис послова:

 

 • обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;
  •води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.
  •пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;
  •прати параметре рада и подешава опрему и постројење;
  •рукује постројењима у котларници;
  •рукује котловима и осталим термо уређајима, постројењима и инсталацијама у котларници и подстаници за грејање.
  •контролише и обезбеђује исправност мреже грејања.
  •врши хемијску припрему воде за котлове.
  •рукује и контролише рад у подстаници за кисеоник и станици за компримирани ваздух.
  •врши ремонт и отклања кварове и застоје на котловима, другим термо уређајима, инсталацијама и постројењима за које није неопходан специјализовани сервис.
  •врши редовне и периодичне прегледе уређаја и постројења и води прописану евиденцију о режиму рада котлова и других термо уређаја, квалитету воде и другу прописану документацију и евиденцију.
  •рукује и контролише рад дизел електроагрегата
  •врши поправке и отклања кварове и недостатке на одељењима и другим просторијама на водоводним, електро и другим инсталацијама и уређајима који су хитне природе и не трпе одлагање.

 

 


 • у току смене врши обилазак објеката и просторија и контролише пожарно превентивне мере виталних делова објекта, стање ватрогасне опреме и средстава за гађење пожара, коридоре за евакуацију,
 • упозорава запослене и друга лица на обавезу спровођења пожарнопревентивних мера,
  •све неправилности уноси у књигу дежурства,
 • у случају избијања пожара интервенише расположивом ватрогасном опремом, у првој фази руководи евакуацијом из објекта,
  •о свим неправилностима извештава непосредног руководиоца,
  •врши и друге послове у вези са заштитом од пожара, а по налогу непосредног руководиоца
  •врши и друге послове прописане техничким упутством о раду котлова и других термичких уређаја а у складу са својим степеном стручне спреме и стручним способностима

 

          Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи електрометалске струке струке
 • фотокопију уверења о положеном испиту за руковаоца котлова са механизираним ложењем
 • положен стручни испит из противпожарне заштите
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о државЉанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба- ЦВ)

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објавЉивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски