Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2020. годину бр.112-01-31/2020-02 од 27.11.2020 године, као и одредаба чланова 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора

за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

За пријем у радни однос на

одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла

 

  

– спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом - 2 (два) извршиоца

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла са пуним радним временом на послове спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом -  2 (два) извршиоца.

 

Опис послова:

 

 • врши пријем материјала, стерилних комплета и другог материјала за дневни програм;
 • припрема сале за оперативни програм;
 • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
 • обавља брисање инвентара;
 • обавља трансфер болесника до сале , распремање сале после сваког оперативног захвата (прикупљање прљавог операционог рубља, брисање столова, пода, и других површина у сали, намештаја, изношење прљавог рубља);
 • врши дистрибуцију и збрињавање медицинског и комуналног отпада, инфективног отпада
 • асистира при преносу оперисаних болесника са операционог стола на кревет или колица и превози их до хируршке интензивне неге односно одељења;
 • обавља генерално спремање и дезинфекцију операционе сале, прање апаратуре, микроскопа, монитора, аспиратора, уређаја са боцама под притиском од крви и других садржаја, чишћење и дезинфекцију аутокалава;
 • чисти, намешта и дезинфекује колица за транспорт пацијената;
 • преноси умрле и ампутиране делове тела од операционе сале до клиничке капеле;
 • обучава новопримљене спремаче - помоћних радника у операционом блоку;
 • ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца ( шефа операционог блока или шефа дежурне екипе) у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

 

За свој рад одговорна главној сестри одељења и руководиоцу организационе јединице.

 

II

 

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца, повећан обим посла са пуним радним временом на послове спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Служба операционог блока са стерилизацијом - 2 (два) извршиоца код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

             -  основно образовање

             -  најмање 6(шест) месеци радног искуства

 

 III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СПРЕМАЧА/СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, СЛУЖБА ОПЕРАЦИОНОГ БЛОКА СА СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 3(ТРИ) МЕСЕЦА - 2(ДВА) ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију сведочанства о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.