Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 27.11.2020. године, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1460/2020-02 од 12.11.2020 године, као и одредаба чланова 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

и претходним пробним радом у трајању до 6( шест) месеци

 

 

– Виши физиотерапеут, Одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије – 1(један) извршилац

 

I

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове Виши физиотерапеут, Одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије – 1(један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • поред послова и радних задатака предвиђених за физиотерапеутског техничара, обавља послове на спровођењу опште и специјалне физикалне терапије у својој организационој јединици;
 • спроводи кинези терапију, поставља екстензионе апарате, поставља корективне шине примењује парафин, електротерапију, спроводи вежбе на справама,
 • учествује у тимском раду, присуствује визитама;
 • обучава мајке пратиље о примени вежби  парафинотерапије, за правилно постављање корективних шина;
 • обавештава претпостављене о свакој новонасталој промени;
 • врши припрему болесника за сложеније облике дијагностичких и терапијских поступака, учествује у њиховом извођењу;
 • ради послове здравствено-васпитног рада са пацијентима и члановима њихових породица;
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и медицинске евиденције;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • преноси искуства на млађе техничаре и уводи у рад приправнике и новопримљене техничаре;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;

За свој рад и рад организационе јединице одговара непосредном руководиоцу и начелнику службе.

 

II

 

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове Виши физиотерапеут, Одељење амбулантно-дијагностичке физијатрије – 1(један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

      -  Високо образовање (VI степен стручне спреме)

      - положен стручни испит

      - лиценца

      - најмање 5(пет) година  искуства у раду са децом у терцијарној установи

 

 III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА, ОДЕЉЕЊЕ АМБУЛАНТНО-ДИЈАГНОСТИЧКЕ ФИЗИЈАТРИЈЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи

-     фотокопију дипломе о положеном стручном испиту

-     фотокопију лиценце

 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.