Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 22. Статута, вд директора Института за ментално здравље дана 18.01.2021. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом  на замени привремено одсутне запослене, за послове

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ 1 извршилац

 

Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје и друге болести коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције. Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите. Обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; Организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института.

 

Услови:   - Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године и завршена специјализација из психијатрије, неуропсихијатрије или дечје психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијамаи ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, неуропсихијатрије или дечје психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијамаи ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- положен стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит,

- најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и уверење о положеном стручном испиту. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидат дужан је у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радна биографија, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен 22.01.2020. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић