Апотекарскa установa Пожаревац

На основу члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 1/2015), члана 6. и члана 7. Колективног уговора код послодавца Апотекарска установа Пожаревац  а у складу са чланом 22. Статута Апотекарске установе Пожаревац,  директор Апотекарске установе Пожаревац доноси одлуку да се распише:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог због боловања,  породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са пуним радним временом једног фармацеутског техничара за рад у апотеци “Врело” у Жагубици

 

 

  1. Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:
  • Завршена средња медицинска школа фармацеутски смер, Средња стручна спрема (IV степен)
  • Положен стручни испит за самостално обављање послова фармацеутског техничара.

 

  1. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву је:
  • Потписану пријаву на оглас са бројем контакт телефона и адресом
  • Кратку биографију
  • Фотокопију дипломе тражене средње школе (оверену фотокопију)
  • Потврду о положеном стручном испиту (оверену фотокопију)
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

 

            Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог због боловања, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета у ЗУ Апотека Пожаревац.

            Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

            Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs      

            Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

            Особа за контакт Иван Лазаревић тел: 012/523-127

            Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

 

 

ЗУ Апотека Пожаревац

Директор

Дипл.фарм.спец Небојша Јорговановић