Дом здравља Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и Обавештења о одобреним средствима у 2021. години Дому здравља Пожаревац од стране Градске управе Града Пожаревац, Одељења за буџет и финансије број : 03-40-2395/2020-5-1 од 25.12.2020. године, заводни број Дома здравља Пожаревац 11 од 04.01.2021. године и указане потребе директорка Дома здравља Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Пет ( 5 ) доктора медицине у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено време због повећаног обима посла

Опис послова: дијагностикује, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести;прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено – васпитне активности и остварује саеадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; организује  учествује у посебним програмима ( вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести ); утврђује време и узрок смрти,води прописану медицинску документацију; обавља и друге послове своје струке у складу са актима Дома здравља и РФЗО као и по налогу непосредног руководиоца а за које се захтева Висока стручна спрема – Медицински факултет, стручни испит; лиценца и најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. За свој рад непосредно је одговоран Начелнику службе.

Услови: Поред општих услова предвиђених законом и:

Завршено високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

 

Положен стручни испит; лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Уз пријаву треба доставити и:

  1. Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише и биографијом са адресом и контакт телефоном;
  2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи;
  3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  4. Оверену фотокопију Извода из Матичне књигње рођених. Уколико је дошло до промене презимена потребно је доставити оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних.
  5. Очитану личну карту.
  6. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

 

       Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

       Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу      "Послови" код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

       Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац  , ул.Јована Шербановића 12, 12000 Пожаревац.

 

 

Директорка Дома здравља Пожаревац

Др Снежана Стојковић