Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 297/1 од 25.01.2021.   расписује:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следећe раднo местo:

 

Администратор подршке корисницима информационих система и технологија- 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области информатике;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из области информатике;

или

- средње образовање.

Опис посла:

-  пријем пријава за поправку информатичке опреме; издавање радних налога инжењерима за поправку информтичке опреме; израда месечних и годишњих извештаја о извршеним поправкама информатичке опреме;и др.

Радни однос се заснива на одређено време, најдуже до три месеца,  због потребе завршетка посла везаног за старање о исправном функционисању постојећег информационог система чији је обим привремено повећан.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић