Дом здравља „Ириг“

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I),  члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-31/2020-02 од 27.02.2020. године као и члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и Одлуке директора број 185/21 од 11.02.2021. године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време

 са пуним радним временом до две године и пробним радом у трајању од месец дана и то:

 

 

Администратор информационих система и технологија...................................1 ИЗВРШИЛАЦ

 

за рад у Служби за правне, економске, техничке и друге сличне послове.

 

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

 • Поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
 • Поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање инфорамционо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;
 • Поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;
 • Учествује у изради пројектне документације;
 • Тестира програмске целине по процесима;
 • Подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
 • Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података;
 • Имплементира и одржава базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;
 • Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;
 • Врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у информационом систему;
 • Стара се о исправном уношењу података у базе информационог система установе;
 • Врши претраживање базе података информационог система;
 • Пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја;
 • Планирање и израда backup / restore и disaster recovery процедура;
 • Спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података;
 • Повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података;
 • Доставља извештаје надлежним органима и организацијама;
 • Саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре;
 • Организује и спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја;
 • Организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација;
 • Организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;
 • Организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета;
 • Организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података;
 • Контролише са програмерима резултате тестирања;
 • Извршава обраде, контролише рад стандардних апликација;
 • Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија;
 • Предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова;
 • Води оперативну документацију и потребне евиденције.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебе услове:

 

Високо образовање:

 • На основним студијама у обиму од 180 ESPB бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године;
 • На студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

 

Пожељно је радно искуство на одржавању информационих система у здравственим установама.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Диплома о завршеној високој школи (оверена фотокопија),
 • Кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија возачке дозволе (уколико је кандидат поседује)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља „Ириг“.

 

Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

                   - лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

                   - уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

                   - уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Администратора информационих система и технологија“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин