Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 107/1 и од 10.02.2021. године  расписује се:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

Лабораторијски техничар у контроли квалитета- 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време, до шест месеци трајања због завршетка посла на узорковању и извођењу анализа у лабораторији за микробиолошка и биолошка испитивања.

Опис посла: узорковање и извођење анализа у лабораторији за микро-биолошка и биолошка испитивања (испитивања полазних материјала, међупродуката, полупродуката, стабилних лекова из крви, лабилних продуката, медицинских средстава, паковног материјала, амбијенталних услова у производњи, узимање и старање о брисевима руку, месту за венепункцију и осталог у циљу остваривања захтева квалитета) уз помоћ и надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; израда микробиолошких подлога, засејавање у боксу за асептичан рад препарата који се испитује на стерилност, и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др. Весна Мијуцић