Универзитетски Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.           1848 од 11.02.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ/ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –2 ИЗВРШИЛАЦА

 

I Клинику за хематологију

-1 виши/струковни лабораторијски техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до њеног повратка на рад за рад у Лабораторији за цитогенетику и молекуларну генетику, Поликлиничко-дијагностичког одељења Клинике за хематологију

 

II Клинику за кардиохирургију

-1 виша/струковна медицинска сестра-техничар у операционим салама ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Операционим салама у Одељењу операционог блока

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

 

I Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад на месту вође смене-одговорна сестра за рад у Одељењу полуинтензивне неге Хирургије II Клинике за ургентну хирургију у Клиници за дигестивну хирургију-Прва хируршка

 

II Клинику за грудну хирургију

-1 медицинска сестра/техничар у операционим салама општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Операционом блоку са стерилизацијом

 

III Клинику за кардиохирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у интензивној нези нивоа 2 у Одељењу полуинтензивне неге

 

IV Клинику за дерматовенерологију

-1 медицинска сестра/техничар на болничким одељењима општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у I мушком Одељењу

 

 

V Служба за медицинску микробиологију

-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у дијагностици у Одсеку за бактериологију на Ургентном центру Службе за медицинску микробиологију

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којој кандидат конкурише
  • фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном

стручне спреме)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда

 копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитета клиничког центра Србије.

 

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин