Универзитетски Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.           1849 од 11.02.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то:

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

I Служба за патохистологију

-1 референт за правне, кадровске и административне послове са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за здравствену администрацију и немедицинске послове

 

Услови: Средња стручна спрема.

 

ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

I Служба за техничке и друге послове

-1 портир на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

Услови: Завршена основна школа.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којој кандидат конкурише
  • фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном

стручне спреме)

  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда

 копија радне књижице и друго)

  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитета клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин