ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.96/19) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 1 (једног) СЛУЖБЕНИКА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, на одређено време са пуним радним временом за рад у ЗЦ Зајечар у Одсеку за безбедност и здравље на раду, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности,
  2. 4 (четири) МЕДИЦИНСКE СЕСТРE/ТЕХНИЧАРA – Медицинска сестра на осталим болничким одељењима, на одређено време са пуним радним временом за рад у ЗЦ Зајечар, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности
  3. 1 (једног) ДОМАРА/МАЈСТОРА ОДРЖАВАЊА – Монтер грејања, на одређено време са пуним радним временом за рад у ЗЦ Зајечар у Служби за техничке послове, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности и
  4. 1 (једног) ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, на одређено време са пуним радним временом, за рад у ЗЦ Зајечар у Одсеку за опште и правне послове, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности.

 

            УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под 1: Високо образовање – Факултет заштите на раду и уверење о

стручној оспособљености за обављање послова

безбедности и здравља на раду,

Под 2: Средње образовање – Медицинска школа општег смера и положен стручни испит,

Под 3: Средње образовање техничке струке

Под 4: Високо образовање – Правни факултет

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                    Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић