Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  1163                  од  09.02.2021.год., Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

       

           

 

          ОЈ Дом здравља Чајетина

 

  1. Медицинска сестра техничар у амбуланти .................................................. 2 извршиоца

          

 

           Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти – IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић