Здравствени центар Ужице

  На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 1107  од                  09.02.2021.год  , Здравствени центар расписује  

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

                 

          ОЈ Општа болница Прибој

  1. Виши физиотерапеут ............................................................................................... 1 извршилац

        

          ОЈ Дом здравља Пожега

  1. Возач у хитној медицинској помоћи ....................................................................... 1 извршилац

         

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место домар мајстор одржавања- III степен стручне спреме,завршена средња школа,саобраћајни смер,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство
  • За радно место виши физиотерапеут- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа, смер физиотерапеут,положен стручни испит,важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о пложеном стручном испиту
  • Оверена копија важеће лиценце
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић