Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 1109                                од  09.02.2021 .год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                                  

           ОЈ Дом здравља Ужице

  1.   1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ..................................................... 1 извршилац              

          

          ОЈ Општа болница Ужице                                        

  1. Медицинска сестра техничар на неонатологији  ........................................... 1 извршилац

             

          ОЈ Дом здравља Чајетина

  1.    Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ............... 1 извршилац 

           

 

                      Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар у неонатологији -IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге,сервирка–I или II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић