РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ У 2021. ГОДИНИ

Београд 11.02.2021.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 17. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 25/19), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, (,,Службени гласник РС”, број 149/20) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, (,,Службени гласник РС”, број 149/20) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији", одобрена у износу од 9.998.600,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 25/19) и односи се на обезбеђење здравствене заштите припaдницимa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.         

 

            Пројекту удружења може се доделити највише 500.000,00  динара

           

Члан 5.

 

          Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

          По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

          У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2021. години су:

КОМПОНЕНТА А:

Бр

Назив пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Канцер:превенција и борба

Удружење Рома Беочин

315.000,00

2

Упознајмо се са хроничним незаразним болестима

Ромски центар за права детета, Београд

300.000,00

3

Заштитимо наше репродуктивно здравље

Акционална мрежа асоцијација ромских организација – АМАРО, Београд

350.000,00

4

Продужи живот

Удружење Рома Блаце, Блаце

315.000,00

5

Заштитимо старије

Сварог и Перун, Београд

493.600,00

6

Здравље је највредније

Ромски центар „Месем Ром“,  Београд

500.000,00

7

Знањем до бољег здравља

Удружење Рома „Точак“,Мерошина

498.000,00

8

Скрининг као обавеза

„Отворено срце“ Београд

500.000,00

9

Боља здравствена култура код младих Рома и Ромкиња

Друштво Рома „Прокупље“, Прокупље

500.000,00

10

Покренимо заједно

Удружење Рома „О ило си бахтало“-Топола

240.000,00

11

Здравље адолесцената

Асоцијација здравствених медијаторки-Београд

500.000,00

12

Подржи разлике

„Мост 014“, Ваљево

499.000,00

13

Активно и здраво старење

Центар за интеграцију Рома региона,Београд

488.000,00

14

Утицај хигијене на превенцију болести

Удружење медицинских сестара предшколских установа Јужно –бачког региона, Бачка Паланка

500.000,00

15

Превенција масовних незаразних болести

Ромско удружење „Карловачке зоре“,

Сремски Карловци

500.000,00

 

 

УКУПНО

6.498.600,00

(словима :шест милиона четиристотинедеведесетосам хиљада шестстотина динара).

 

КОМПОНЕНТА Б:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Побољшан приступ здравственој заштити Рома

Удружење грађана „Мона Лиза“- Бeoгрaд

500.000,00

2

Здравље и навике Рома

Удружење за подршку „Хигија“ Београд

500.000,00

3

Без дискриминације у здравственој заштити

Европски цивилни форум - Београд

500.000,00

4

Дечији осмех

Центар за интеграцију Рома региона-Бeoгрaд

500.000,00

5

Бринемо о здрављу жена

Центар за подршку „Хитан позив“- Бeoгрaд

500.000,00

6

Имунизација ЦОВИД-19

Асоцијација здравствених медијаторки -Београд

500.000,00

7

Подржимо породицу

Центар за развој и подршку-Београд

500.000,00

 

 

УКУПНО

3.500.000,00

(словима:три милиона петсто хиљада динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар