Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, сагласности  Комисије за кадрове здравствених установа Министарства здравља  број : 06-00-3-6/2020-02 од 17.11.2020.године, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број  903 од 18.02.2021. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Доктора медицине, због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца, за рад на пословима доктор  медицине у хитној медицинској помоћи, у  Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза,   Дома здравља Крушевац .

                    - 1 извршилац.   

       

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

        -завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору. 

 

 

  1. 2. Вишег радиолошког техничара, због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца, за рад на пословима Виши радиолошки техничар у Служби за радиолошку дијагностику Дома здравља Крушевац .

                    - 1 извршилац.  

         

  УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

       Високо образовање: 
- на струковим студијама медицине првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; висока школа струковних студија смер радиологије 
- на основним студијама медицине у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 Виша медицинска школа смер радиологије 
-положен стручни испит; 
-поседовање  лиценце за рад.

 

      Опис послова : утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

 

                Кандидати који се пријављују на оглас достављају:  

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

              

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

 

             О коначном избору кандидата одлучује директор.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту НСЗ.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада