Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019., члана 17. Статута, вд директора Института за ментално здравље дана 11.02.2021. године доноси

 

 

ОДЛУКУ

о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос

Виша медицинска сестра – техничар - на ОДРЕЂЕНО време,

пуно радно време, на замени привремено одсутне запослене - 1 извршилац

 

 

Опис послова: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг. Одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин. Прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Пробни рад у трајању од 6 месеци.

 

  • Услови:

-   Високо образовање, на  студијама првог степена (основне струковне / академске  студије) по

    пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-   на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је    уређивао високо

    образовање до 10. септембра 2005. године.

-  Стручни испит,

-  Лиценца

-  Најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном занимању;

-  Здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и уверење о положеном стручном испиту. Јавни оглас ће се  објавиће на сајту Националне службе запошљавања, на сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидат дужан је у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радна биографија, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Напомињемо да је јавни оглас објављен на сајту Националне службе за запошљавање дана 18.02.2021. године и важи до 26.02.2021. године.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић