Дом здравља „Владимирци“

     На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једница локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019) ВД Директора Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује        

 

Јавни оглас

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине-3 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца
 • Возачка дозвола Б категорије

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Возач моторног и санитетског возила-1 извршилац Дома здравља Владимирци, на одређено време . Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у сменама и рад ноћу.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом, су:

 • средња стручна спрема,
 • Положен возачки испит Б категорије

 

 1. За пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије-1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време. Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом, за рад у здравственим станицама и седишту Дома здравља.

Услови за пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом,  су:

 • Завршен стоматолошки факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије
 • Положен стручни испит.
 • Лиценца

 

 

Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и  контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима  доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци“, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:“ Пријава за конкурс-(навести за коју позицију конкуришу)“.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Дому Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање

 

 

ВД Директора Дома здравља

Др Бранко Исаиловић