Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. 8. и 9. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Sl. glasniku RS“, br. 96/2019),    као и  Кадровског  плана за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија (са стационаром) број 169/18, 448/2018 , 114/19 и 703/2020, као и на основу Обавештења о одобреним апропријацијама у Одлуци о буџету Општине Љубовија за 2021.годину број 06-171/2020-04 од 29.12.2020.године,  a у складу са Одлуком Директора Дома здравља Љубовија са стационаром број 102/2021 од  17.02.2021.године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I.1.Медицинска сестра/техничар 5 извршилаца, на одређено време, најдуже до  30.06.2021. године, ради повећаног обима посла,  са пуним радним  временом и то:

 

- за рад  на пословима медицинска сестра/ техничар у амбуланти, у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом, организациона јединица  Здравствена  амбуланта  за здравствену заштиту  одраслих број 1. –  1 извршилац;

 

- за рад на пословима  медицинска сестра/техничар  у амбуланти  у  Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом – 4 извршиоца;

 

         

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018,  114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил -медицинска сестра/техничар

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра/ техничар.

 

 

 1. Педијатријска сестра (1 извршилац), на одређено време, а надуже до 30.06.2021. године, ради повећаног обима посла, са пуним радним временом, и то:

 

за рад на пословима медицинска сестра/техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена  и деце са поливалентом патронажом – 1 извршилац;

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018, 114/19 и 703/2020):

 

 

Стручна спрема/ образовање:

- четврти степен стручне спреме, средње образовање, образовни профил -педијатријска сестра

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању педијатријске сестре

–       пожељна возачка дозвола  Б категорије

 

                    

 1. Доктор медицине ( 2 извршиоца), на одређено време, а најдуже до 24 месеца, ради занављања кадра, са пуним радним временом, и то:

 

- за рад на пословима -доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом- 1 извршилац;

 

- за рад на пословима -доктор медицине  у хитној медицинској помоћи у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи, санитетским превозом, кућним лечењем и негом- 1 извршилац.

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 , 114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       најмање шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине .

 

 

 1. Доктор медицине специјалиста интерне медицине (1 извршилац), на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог, а ради обезбеђења стручног кадра, у циљу организације процеса рада, са пуним радним временом, и то:

 

-за рад на пословима -доктор медицине специјалиста у хемодијализи, руководилац Одељења хемодијализе, у  Служби стационара- 1 извршилац.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.169/2018,448/2018 , 114/19 и 703/2020):

 

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године  и завршена  специјализација  из одређених грана медицине, у складу са Правилником о  специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена  специјализација  из одређених грана медицине, у складу са Правилником о  специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

–       положен стручни испит;

–       лиценца;

–       специјалистички испит из интерне медицине;

–       најмање  три године и шест месеци радног искуства у звању доктора  медицине;

–       сертификат о завршеној обуци  за рад на одељењу хемодијализе, у трајању  од најмање 3 месеца;

–       сертификат о завршеној обуци за рад  на ултразвучном апарату.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе  следећа документа:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине (само за кандидате који подносе пријаву за рад на пословима -доктор медицине специјалиста у хемодијализи, руководилац Одељења хемодијализе, у Служби стационара);
 • Фотокопија потврде, уверења или сертификата о завршеној обуци за рад на одељењу хемодијализе, у трајању од најмање 3 месеца (само за кандидате који подносе  пријаву  за рад на пословима -доктор медицине специјалиста у хемодијализи, руководилац одељења хемодијализе, у Служби стационара);
 • Фотокопија потврде, уверења или сертификата о завршеној обуци за рад на ултразвучном апарату (само за кандидате који подносе пријаву за рад на пословима -доктор медицине специјалиста у хемодијализи, руководилац одељења хемодијализе, у Служби стационара);
 • Оверена фотокопија лиценце издата од надлежне коморе/ оверена фотокопија решење о упису у именик Коморе;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте;
 • Кратка лична и радна биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и е-mail адресом.

 

 

 1. Описи послова за сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020 и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља  Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова.

 

III. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља  www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com, те на огласној табли  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. IV. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос.

Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром,  или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са назнаком,,Пријава на оглас  за пријем у радни однос“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

 1. V. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

 1. VI. Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VII.Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе  Дома здравља Љубовија са стационаром.

 

VIII.Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-OUS, 113/2017 i 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/2019).

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић