Дом здравља Куршумлија

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Куршумлија», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Кадровског плана за Дом здравља Куршумлија за 2020.годину бр: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.г. и Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3 Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа, број:112-01-151/2020-02 од 25.децембра 2020.године и одлуке директора Дома здравља «Куршумлија» бр: 392 од 18.02.2021.г., директор Дома здравља «Куршумлија» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време;

 

  1. Магистр фармације – медицински биохемичар –  1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време;

 

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Куршумлија»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

  • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе.

 

За радно место из тачке 2. Огласа:

  • Магистр фармације – медицински биохемичар - VII1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит и  лиценца Коморе.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Куршумлија» Куршумлија, Др Мелгарда бр.1 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Куршумлија», Др Мелгарда бр.1, 18430 Куршумлија. 


Уз пријаву на јавни оглас се подносе фотокопијe следеће документације:

 

За радно место из тачке 1 Огласа:

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

 

за радно место из тачке 2 Огласа:

  • диплома – уверење о завршеном фармацеутском факултету; лиценца Лекарске коморе биохемичара Србије; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Куршумлија, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Куршумлија». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Дом здравља «Куршумлија»

Директор
др Уранија Петровић