Дом здравља Брус

На основу члана 6.- 10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 454, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20,  Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2018.годину број 112-01-200/2018- 02 од 20.августа 2018.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број: 120-01-151/2020-02 од 25.децембра 2020.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 48  од 25.01.2021.године расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у  радни односа на одређено време

до 31.марта 2021.године

 

за рад на пословима радног места

- доктор медицине изабрани лекар за одрасле / доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле у Служби опште медицине са ХМП, кућним лечењем поливалентном патронажом и Стационаром, са пуним радним временом ...................................................................................................................2 извршиоца

због повећаног обима посла на упражњеним радним местима.

 

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20

 

-        Стручна спрема/ образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године

 

-        Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о завршеном образовању( фотокопија)
  • доказ о стручном испиту ( фотокопија)
  • лиценцу ( фотокопија),
  • доказ о радном искуству ( фотокопије уговора о раду, или фотокопија уверења издата од стране послодавца о времену проведеном у радном односу у звању доктор медицине)
  • кратку биографију

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа“ најкасније у року од 8 дана од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Дома здравља Брус. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација се не враћа.

 

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства