Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 22. Статута, вд директора Института за ментално здравље дана 17.02.2021. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

 

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом  

на замени привремено одсутне запослене, за послове

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 1 извршилац

 

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи менталне поремећаје коришћењем

специјализованих метода и техника, и дијагностикује и лечи повреде и друге физичке болести у оквиру домена доктора медицине (уз упућивање лекару специјалисти према потреби), кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; води медицинску документацију; спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; пружа стручну помоћ младим лекарима и лекарима на специјализацији; бави се стручно-научним радом; учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике; учествује у едукацији кадрова; учествује у едукативним активностима које организује Институт; пријављује сумњу на злостављање и занемаривање детета или адолесцента стручном тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања Института; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института.

 

Услови:   

- Високо образовање на Медицинском факултету:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев

  од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо

  образовање до 10. септембра 2005. године.

- положен стручни испит;

- лиценца;

- најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

На конкурс се могу јавити и доктори на специјализацији и специјалисти.

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и уверење о положеном стручном испиту. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидат дужан је у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радна биографија, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је на сајту Националне службе запошљавања објављен 19.02.2021. године.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић