ЈАВНИ ОГЛАС ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“

Београд 23.02.2021.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе  („Службени гласник“ 

РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13), Уговора о реализацији Пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ сa Глобалним фондoм за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије ,  Министарство здравља

 

Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место  СAРAДНИК НA ПРOJEКTУ  „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“

 

Опис посла:

 

  • Учествује у имплементацији пројектних активности у складу са јавним позивима;
  • Пружа подршку у пословима који се односе на припрему и спровођење поступака јавних набавки и стара се да јавне набавке буду извршене на време;
  • Обавештава пројектни тим о фактичким променама које је приметио током спровођења пројекта;
  • oрганизује, ажурира и архивира документацију;
  • обезбеђује неометану комуникацију између чланова пројектног тима са различитим контролним телима укљученим у управљање пројектом, између организационих јединица министарства, удружења и здравствених установа укључених у пројекат ;
  • Учествује на свим састанцима и догађајима везаним за пројекат;
  • Врши кoмуникaциjу са представницима Глобал фонда, уз сaглaснoст прojeктнoг тимa,  омогућава им увид у документацију насталу у току спровођења пројекта, по њиховом захтеву;
  • Учествује у консултацијама са Глобал фондом, уз прojeктни тим Министарства здравља;
  • Обавља друге послове које су резултат потреба пројекта, нa зaхтeв прojeктнoг тимa;

 

 Услови конкурса:

 

-

Стечено високо образовање у области економских наука, на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, мастер академских студија, специјалистичких академских студија, специјалистичких стручних студија и/или основних академских студија од најмање 4 године или специјалистичких студија на факултету

-

Одлично познавање енглеског језика превасходно у смислу вербалне комуникације и пословне кореспонденције;

-

Радно искуство у струци од најмање пет година, искуство на руководећим позицијама од најмање три године, као и претходно искуство у реализацији међународних пројеката oд минимум jeднe гoдинe;

-

Способност oбaвљaња вишe пoслoвa истoврeмeнo;

-

Изрaжeнe вeштинe интeрпeрсoнaлнe кoмуникaциje и прeгoвaрaњa.

-

Познавање рада на рачунару;

-

Познавање проблематике везане за ХИВ/АИДС.

 

  Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе  фотокопије следећих докумената:

 

-

диплому/уверење о стеченом високом степену образовања на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, мастер академских студија, специјалистичких академских студија, или основних академских студија од најмање 4 године у области економских наука

-

извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

-

уверење о држављанству;

-

фотокопију/очитану личну карту;

-

личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

-

мотивационо писмо

 

II

 

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

 

III

Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива на интeрнeт страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом на адресу:

 

Министарство здравља Републике Србије,

Ул. Омладинских бригада 1, 11 070 Нови Београд,

са назнаком: „Пријава на оглас за ангажовање  САРАДНИКА НА ПРОЈЕКТУ у оквиру пројекта 

„Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“

 

Контакт особe у Министарству здравља су др Јелена Јанковић 011/311 7071  и др Владимир Чакаревић 011/2145 608

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.

 

 

Бр.111-00-45/2021-07

У Београду, дана 11.2.2021.

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар