Дом здравља Голубац

На основу члана 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе,Дом здравља Голубац расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

1.Доктор медицине изабрани лекар -1 извршилац  

Радни однос се заснива на одређено време  до 6  месеци због повећаног обима посла

 

2.Доктор медицине изабрани лекар  -1 извршилац.

Радни однос се заснива на одређено време  ради замене до повратка запослене са породиљског одсуства.

Услови за заснивање радног односа за оба радна места су: завршен Медицински факултет ,положен стручни испит  и поседовање лиценце надлежне коморе  за рад у струци.

Опис послова:Рад у служби опште медицине на пословима доктора медицине.

 

Приликом  пријаве кандидати су дужни да поднесу : оверену фотокопију дипломе,извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода ,оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту ,оверену фотокопију лиценце надлежне коморе за рад у струци и  кратку биографију.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...)

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања у часопису „Послови“.

Пријаве искључиво слати поштом или предати.Пријаве послате мејлом неће бити прихваћене.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непoтпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

Пријаве слати  на адресу:Дом здравља Голубац,Трг палих бораца бб,12223 Голубац.

 

 

Директор Дома здравља Голубац

др Бобан Трифуновић